почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Стара девизна штедња

ОБАВЕШТЕЊЕ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 10. ЗАКОНА О РЕГУЛИСАЊУ ЈАВНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ОСНОВУ НЕИСПЛАЋЕНЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ ГРАЂАНА ПОЛОЖЕНЕ КОД БАНАКА ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЊИХОВИМ ФИЛИЈАЛАМА НА ТЕРИТОРИЈАМА БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ (СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БР. 108/16, И 113/17, У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:  ЗАКОН), УПРАВА ЈЕ ОБЈАВИЛА ОГЛАС 23. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ, У СВИМ БИВШИМ РЕПУБЛИКАМА СФРЈ, ОД КОГ ДАНА ТЕЧЕ РОК ОД ДВЕ ГОДИНЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРАЖИВАЊА, ОДНОСНО РОК ЈЕ ИСТЕКАО 23. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ.

МОЛЕ СЕ СВЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДИШЕ, KОЈЕ СУ У РОKУ ИЗВРШИЛИ ПРИЈАВУ ПОТРАЖИВАЊА, ДА У ДАЉЕМ ПОСТУПKУ ПРИKУПЉАЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ДОKУМЕНТАЦИЈЕ, ДА ЛИ САМОСТАЛНО, У СKЛАДУ СА ЗАKОНОМ И УРЕДБОМ ГДЕ ЈЕ ПРОПИСАНА ПОТРЕБНА ДОKУМЕНТАЦИЈА, ИЛИ НА ПОЗИВ УПРАВЕ ДА ДОСТАВЕ НЕДОСТАЈУЋУ ДОKУМЕНТАЦИЈУ, ДОKУМЕНТАЦИЈУ KОЈУ ПРИKУПЕ ПРВЕНСТВЕНО ДОСТАВЕ ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉKОМ СА ПОЗИВОМ НА СВОЈ БРОЈ ПРЕДМЕТА, СА НАЗНАKОМ ДОПУНА ДОKУМЕНТАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ, НА АДРЕСУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ, ПОП ЛУKИНА БР. 7-9, ПОШТАНСKИ ПРЕГРАДАK 570, 11000 БЕОГРАД 6,  С  ОБЗИРОМ ДА ШАЛТЕРИ У СРЕМСKОЈ 3-5 ВИШЕ НЕ РАДЕ.

ТАКОЂЕ, КАКО ЈЕ УПРАВА МОРАЛА ДА СЕ ПРЕСЕЛИ СА ЛОКАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ 3-5, НА ЛОКАЦИЈУ У ПОП ЛУКИНУ 7-9, УЛАЗ 2, МОЛЕ СЕ ШТЕДИШЕ ДА СЕ ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОЛАСКЕ ПО ПИТАЊУ ДОСТАВЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРВО ОБРАТЕ НА НОВЕ ТЕЛЕФОНЕ 381 11 2927 653 ИЛИ 381 11 2927 654, А КОЈИ ЋЕ ПОЧЕТИ СА РАДОМ ОД 27. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ, КАО И ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ПРЕКО Е-МАИЛ АДРЕСЕ staradevizna@komisijasds.gov.rs.

У вези са применом Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ (Службени гласник РСˮ, брoj 108/16 и 113/17)указујемо да се овим законом обезбеђује правни основ за исплату старе девизне штедње положене код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ. Поменути Закон можете преузети овде. Позив се односи на:

1) држављане бивших република СФРЈ, осим Републике Србије, који су до 27. априла 1992. године положили девизну штедњу у свим српским банкама, без обзира на место у ком се филијала налазила;
2) српске држављане, који су до 27. априла 1992. године положили девизну штедњу у филијалама српских банака које су се налазиле на територијама бивших република СФРЈ.
 
 
Донетим подзаконским актом, Уредбом о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана (Службени гласник РСˮ, бр, 8/17 и 9/18) ближе се уређује поступак за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана. Поменуту Уредбу можете преузети овде.

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана можете преузети овде.

Обрасце који су прописани Уредбом и који чине њен саставни део, можете преузети овде: Образац 1Образац 2Образац 3. Образац 1 попуњава штедиша.

У складу са Законом и Уредбом све информације о начину пријављивања потраживања, документацији коју је потребно доставити уз пријаву потраживања, дефинисане су јавним позивом. Поменути јавни позив можете преузети овде.

Обавештавамо све заинтересоване да је  позив за пријављивање потраживања објављен у четвртак дана 23.02.2017. године у следећим медијима  на територији Републике Србије и на територијама бивших република СФРЈ:

у Републици Србији - у дневном листу Политика;
у Републици Српској - у дневном листу Глас Српске;
у Републици Црној Гори - у дневном листу Дан;

у Републици Македонији - у дневном листу Дневник;

у Републици Словенији - у дневном листу Финанце;

у Републици Хрватској- у дневном листу Јутарњи лист;

у Федерацији Босна и Херцеговина- у дневном листу Аваз.

Надлежни органи/финансијске институције бивших република СФРЈ за издавање потврда девизним штедишама

Управа за јавни дуг је до децембра 2018. године обавештена из бивших република СФРЈ да су надлежни органи, односно финансијске институције бивших република СФРЈ за издавање потврда о томе да девизни штедиша није остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то право признато од стране бивших република СФРЈ, следеће:
Република Црна Гора ,,Црногорска комерцијална банка՚՚ а.д. Подгорица;
Република Македонија ,,Централни депозитар хартија од вредности՚՚ а.д. Скопље;
Република Словенија Министарство финансија Републике Словеније;
Република Хрватска - ,,Загребачка банка՚՚ д.д. Загреб, Трг бана Јелачића 10, ,,Привредна банка Загреб՚՚ д.д. Загреб, Радничка цеста 10 и ,,Хрватска господарска банка՚՚ д.д., у стечају, Загреб, односно, Стечајна маса иза ,,Хрватске господарске банке՚՚ д.д., у стечају, Загреб, Тина Уљевића 13.
Информацију о надлежним финансијским институцијама у Републици Хрватској можете преузети овде.

Обавештење

Скупштина Србије усвојила је  Закон о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ (Службени гласник РС, број 113/17 од 17. децембра 2017.године).Поменути Закон можете преузети овде.

Овим изменама  се продужава досадашњи рок за пријаву потраживања, који истиче 23. фебруара 2018. године, за додатних годину дана, те се на тај начин омогућава грађанима да благовремено обезбеде сву потребну документацију за пријаву потраживања, у складу са одредбама важећег Закона, уз напомену да се ради о потврдама да штедише нису остварили своје право по основу девизне штедње и да је до застоја дошло из разлога што поједине бивше републике СФРЈ нису окончале активности својих надлежних органа у вези издавања ових потврда.

Основне измене

- Продужава се рок за пријаву потраживања до 23. фебруара 2019. године;
- имајући у виду предлог за продужење рока за пријаву потраживања мењају се рокови за наплату обвезница и то тако што се одлаже почетак рока исплате обвезница које доспевају почев од 31. августа  2019. године и закључно са 29. фебруаром 2024. године;
- прецизира се правило за обрачун дана по принципу 30/360;
- као доказ о поседовању старе девизне штедње признаје се и картица девизног рачуна;
- издавање потврда могу вршити овлашћене финансијске институције бивших СФРЈ република (депозитне финансијске институције, агенције за приватизацију, банке и други финансијски субјекти).

Додатне информације у вези са пријавом потраживања могу се добити преко бројева телефона: +381 11 2927 653 и +381 11 2927 654 и путем електронске поште преко е-маил адресе staradevizna@komisijasds.gov.rs.

Пријава потраживања може се послати путем поште на адресу: Република Србија, Министарство финансија Управа за јавни дуг, Сремска 3-5, Поштански преградак: 570, 11000 Београд 6, са назнаком Пријава потраживања по основу девизне штедње. Пријава потраживања може се и непосредно предати на шалтерима Министарства финансија Управе за јавни дуг, Сремска 3-5, Београд, радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Поводом  све учесталијих обраћања Управи за јавни дуг са тражењем информације о стадијуму решавања предмета, обавештавамо девизне штедише да се списи предмета (пријава потраживања и документација која је достављена уз пријаву потраживања) налазе у процедури обраде, те да ће Комисија из члана 9. Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ ('Службени гласник РС', бр. 108/16 и 113/2017) проверити комплетност документације и поступати даље у складу са поменутим законом. О утврђивању права на исплату девизне штедње Управа ће одлучити у року од 120 дана од истека рока за пријаву потраживања, који је продужен до 23. фебруара 2019. године. Дакле, према важећим прописима, крајњи рок за одлучивање по пријавама потраживања је  23. јуни 2019. године.


 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>