почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Стара девизна штедња

                                                                ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Законом о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/2016, 113/2017 и 52/2019) ,обавештавамо штедише којима је признато право да је дана 31. августа 2020. године, извршена исплата друге рате обвезница серије SDS2 2020, а средства по основу исте су уплаћена на наменске рачуне хартија од вредности, отворене у банкама у складу са достављеним инструкцијама од стране власника обвезница.

За штедише који нису отворили неопходне рачуне у банци, обвезнице су регистроване на њиховом привременом рачуну у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, а средства по основу прве и  друге рате ће се исплатити по пријему инструкција тј. броја отвореног наменског рачуна.

Обавештавамо штедише да по прваноснажнсти решења треба да отворе наменске рачуне у банци (власнички и новчани) и обавести банку да истовремено изврши пренос недоспелих обвезница са привременог рачуна на власнички рачун.

Датуми доспећа амортизационих обвезница:

1) амортизационе обвезнице серије SDS3 2021, са датумом доспећа 28. фебруар 2021. године

2) амортизационе обвезнице серије SDS4 2021, са датумом доспећа 31. август 2021. године

3) амортизационе обвезнице серије SDS5 2022, са датумом доспећа 28. фебруар 2022. године

4) амортизационе обвезнице серије SDS6 2022, са датумом доспећа 31. август 2022. године

5) амортизационе обвезнице серије SDS7 2023, са датумом доспећа 28. фебруар 2023. године

6) амортизационе обвезнице серије SDS8 2023, са датумом доспећа 31. август 2023. годинe

Доспеле серије се исплаћују у новцу, након прибављања наменских рачуна.

Сва додатна питања и информације можете послати путем маила на адресу obveznicesds@javnidug.gov.rsОбавештавамо Штедише да због рестриктивних мера и нових процедура преласка границе након укидања ванредног стања у Републици Србији, клаузулу правноснажности на донето Решење о утврђивању права по основу неисплаћене девизне штедње грађана могу обезбедити путем поште.

Потребно је послати захтев путем маила на адресу obveznicesds@javnidug.gov.rs или позвати на познате телефоне Управе за јавни дуг, и доставити број Решења и тачну адресу за пријем поште, како би доставили оверени дупликат Решења о утврђивању права по основу неисплаћене девизне штедње грађана са клаузулом правноснажности.

Препорука је да након уручења правноснажног Решења, а када се створе услови за то, штедише могу у  најближој банци у Републици Србији да отворе неопходне рачуне и исте доставе путем поште, маила или факса.

Исплата по доспелој првој серији ће се вршити по отварању рачуна у најкраћем могућем року и пре истека рока од 60 дана како је то прописано.


Поводом новонастале ситуације увођења ванредног стања на целокупној територији Републике Србије због корона вируса, обавештавамо Вас због ваше безбедности пре свега, није потребно да долазите у Управу за јавни дуг поводом стављања клаузуле правноснажности на Решења. 

Штедишама којима је уручено Решење о утврђивању права по основу неисплаћене девизне штедње грађана до дана емисије обвезнице, 26.02.2020. године, исте су уписане на рачун хартија од вредности код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, без обзира да ли имају оверу правноснажности или не.

Штедише који нису до сада отворили рачуне, молимо за стрпљење и да се, тек након укидања ванредног стања, јаве Управи за јавни дуг како би могли да наставе са регуларним остваривањем својих права у погледу старе девизне штедње. Исплата по доспелој серији ће се вршити по отварању рачуна у најкраћем могућем року и пре истека рока од 60 дана како је то прописано.

Друга рата амортизационих обвезница доспева за наплату, и биће исплаћена како је и Законом предвиђено, 31.08.2020. године.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана  26.02.2020. године Република Србија је у процесу извршења пресуде Европског суда за људска права у предмету Алишић, емитовала државне обвезнице којима су регулисане обавезе Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, a у складу са Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/2016, 113/2017 и 52/2019).

Укупан  утврђен износ за исплату на дан 26.02.2020. године износи ЕУР 87.123.900,80  који ће бити исплаћен у осам једнаких полугодишњих рата, почев од 28.02.2020. године, када доспева прва рата закључно са 31.08.2023. године (осма рата):

1) амортизационе обвезнице серије SDS1 2020, са датумом доспећа 28. фебруар 2020. године

2) амортизационе обвезнице серије SDS2 2020, са датумом доспећа 31. август 2020. годинe

3) амортизационе обвезнице серије SDS3 2021, са датумом доспећа 28. фебруар 2021. године

4) амортизационе обвезнице серије SDS4 2021, са датумом доспећа 31. август 2021. године

5) амортизационе обвезнице серије SDS5 2022, са датумом доспећа 28. фебруар 2022. године

6) амортизационе обвезнице серије SDS6 2022, са датумом доспећа 31. август 2022. године

7) амортизационе обвезнице серије SDS7 2023, са датумом доспећа 28. фебруар 2023. године

8) амортизационе обвезнице серије SDS8 2023, са датумом доспећа 31. август 2023. годинe

Штедишама којима је уручено Решење о утврђеној пријави потраживања по основу неисплаћене девизне штедње грађана, дана 26.02.2020. године уписане су обвезнице на власнички рачун хартија од вредности код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (штедише које су доставиле рачуне до 25.02.2020. године), по наведеним серијама.

Дана 28.02.2020. године исплаћује се прва рата регистрована на серији SDS1 2020 а средства ће бити уплаћена на отворене наменске рачуне у банкама. 

Штедишама које нису отворили неопходне рачуне, обвезнице су регистроване на привременом рачуну. Након овере правноснажности Решења потребно је отворити власничке рачуне  и обавестити банку да истовремено изврши пренос недоспелих обвезница са привременог рачуна на власничи рачун.

Информације о броју додељених обвезница као и начину обрачуна обвезница можете добити од Управе за јавни дуг или преузети са следећег линка:

Начин обрачуна и додељивање обвезница

Након исплате прве серије обвезница SDS1 2020, преостале серије обвезница од SDS2 2020 до SDS8 2023 ће бити листиране на Београдској берзи.
Поштовани,

Доношењем Решења о утврђивању права на исплату девизне штедње, које Вам овом приликом достављамо, остварујете право на исплату девизне штедње.

У циљу измирења обавеза Републике Србије по овом Решењу, односно издавању обвезница и исплате прве рате у законом предивђеном року, потребно је да након истека рока од 30 дана од дана пријема овог решења (када ће решење постати правноснажно), дођете у Управу за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9, са Вашим примерком Решења о утврдјивању права на исплату девизне штедње и Потврдом о пријему штедне књижице.

У Управи за јавни дуг ће на Ваш примерак Решења бити стављена клаузула правноснажности и истовремено ће Вам бити поништен оригинал штедне књижице.

Са правоснажним решењем, поништеном штедном књижицом, као и другим личним исправама које је неопдхо да имате са вама, (лична карта, пасош), бићете упућени да отворите следеће рачуне у пословној банци у Републици Србији:

- Наменски девизни рачун у еврима за трговање хартијама од вредности, а за потребе исплате обвезница које ће доспевати у ратама почев од 28.02.2020. године и закључно са 31. августом 2023. године,

- власнички рачун хартија од вредности на који ће се евидентирати и уписати обвезнице као што је наведено у Решењу.

Молимо Вас да по истеку наведеног рока, што пре посетите Управу за јавни дуг, отворите наведене рачуне у Републици Србији и податке о истим доставите Управи, а за потребе исплате прве рате с обзиром да је прва рата исплате обвезница Републике Србије предвиђена за 28.02.2020. године и како би Управа за јавни дуг могла у роковима доспећа да на Ваше рачуне пренесе средства у висини доспеле рате. 

Уколико у неведном року нисте у могућности да отворите рачуне, прва рата доспелих обвезница биће вам накнадно исплаћена, а најкасније у року од 60 дана од дана пријема обавештења о отвореним рачунима у банци.

У случају да ове послове не можете обавити лично доласком у Београд, можете овластити друго лице, које мора донети оверено пуномоћје са Ваше стране за све наведене активности, као и за отварање поменутих рачуна у банци. Напомињемо да је за отварање рачуна у банци потребно понети важећа лична документа власника и овлашћених лица. Примере овлашћења можете наћи на сајту Управе у секцији стара девизна штедња http://ujd.gov.rs/default.asp?P=213&MenuItem=8.

За све неопходне информације,  можете нас контактирати на бројеве телефона +381 11 2927 653, +381 11 2927 654, +381 11 2927 655 , +381 11 2927 656, +381 11 2927 657   или путем маила обвезницесдс@јавнидуг.гов.рс.

*Ово обавештење се даје у информативне сврхе ради ефикаснијег остваривања права на исплату девизне штедње и не утиче на право које је наведено у Упутству о правном средству.

Управа за јавни дуг

ОБАВЕШТЕЊЕ

Влада Србије је на седници одржаној 30. јануара 2020. године усвојила Уредбу о изменама и допуни Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана, чији текст можете преузети овде.

Скупштина Републике Србије усвојила је 22. јула 2019. године Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, број 52/19 од 22. јула 2019. године). Поменути Закон можете преузети овде.

Овим Законом, врше се измене и допуне важећег Закона, који је донет у извршавању обавеза Републике Србије у складу са пресудом Европског суда за људска права у предмету Алишић и други против Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Словеније и Бивше Југословенске Републике Македоније.

Најважније измене у Закону су:

-Продужава се прописан рок за одлучивање Управе за јавни дуг по поднетим пријавама потраживања са 23. јуна 2019. године на 23. децембар 2019. године.

-Смањује се број полугодишњих рата са десет на осам и помера почетак исплате прве рате за шест месеци, односно са 31. августа 2019. године на 28. фебруар 2020. године.

-Имајући у виду предлог за продужење рока за  одлучивање по поднетим пријавама потраживања  мењају се рокови за наплату обвезница и то тако што се одлаже почетак рока исплате обвезница које доспевају, почев од 28. фебруара 2020. године и закључно са 31. августом 2023. године, тако да ће штедише у краћем року остварити своје право.

Померање рокова је последица немогућност да штедише прибаве неопходну документацију од надлежних институција у бившим републикама до 23. јуна 2019. године и стекну право на исплату старе девизне штедње. На већину пристиглих пријава, Министарство финансија - Управа за јавни дуг је од штедиша затражила допуну документације која неблаговремено стиже и скраћује рок у коме је потребно утврдити право на исплату девизне штедње и утврдити стање дуга по штедиши.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАКОНУ:

У вези са применом Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РСˮ, брoj 108/16, 113/17 и 52/19), указујемо да се овим законом обезбеђује правни основ за исплату старе девизне штедње положене код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ. Поменути Закон можете преузети овде. Позив се односи на:

1) држављане бивших република СФРЈ, осим Републике Србије, који су до 27. априла 1992. године положили девизну штедњу у свим српским банкама, без обзира на место у ком се филијала налазила;

2) српске држављане, који су до 27. априла 1992. године положили девизну штедњу у филијалама српских банака које су се налазиле на територијама бивших република СФРЈ.


Донетим подзаконским актом, Уредбом о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Службени гласник РСˮ, бр, 8/17, 9/18, 61/19 и 8/20) ближе се уређује поступак за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана. Поменуту Уредбу можете преузети овде.

Обрасце који су прописани Уредбом и који чине њен саставни део, можете преузети овде: Образац 1Образац 2Образац 3. Образац 1 попуњава штедиша.

У складу са Законом и Уредбом све информације о начину пријављивања потраживања, документацији коју је било потребно доставити уз пријаву потраживања, дефинисана је јавним позивом. Поменути јавни позив можете преузети овде.

У складу са чланом 10. Закона, Управа је објавила оглас 23. фебруара 2017. године, у свим бившим републикама СФРЈ, од ког дана је текао рок од две године за пријаву потраживања, односно рок је истекао 23. фебруара 2019. године.

Позив за пријављивање потраживања објављен је дана 23.02.2017. године у следећим медијима  на територији Републике Србије и на територијама бивших република СФРЈ:

у Републици Србији - у дневном листу «Политика»;

у Републици Српској - у дневном листу «Глас Српске»;

у Републици Црној Гори - у дневном листу «Дан»;

у Републици Македонији - у дневном листу «Дневник»;

у Републици Словенији - у дневном листу «Финанце»;

у Републици Хрватској- у дневном листу «Јутарњи лист»;

у Федерацији Босна и Херцеговина- у дневном листу «Аваз».

С обзиром да је рок за пријаву потраживања истекао 23. фебруара 2019. године, моле се све девизне штедише, које су у року извршили пријаву потраживања, да у даљем поступку прикупљања недостајуће документације, да ли самостално, у складу са Законом и Уредбом где је прописана потребна документација, или на позив Управе да доставе недостајућу документацију, документацију коју прикупе првенствено доставе препорученом пошиљком са позивом на свој број предмета, са назнаком допуна документације по основу девизне штедње, на адресу Управе за јавни дуг, Поп Лукина бр. 7-9, поштански преградак 570, 11000 Београд 6.

Такође, како је Управа морала да се пресели са локације у Сремској 3-5, на локацију у Поп Лукину 7-9, улаз 2, моле се штедише да се за све информације и евентуалне доласке по питању доставе документације прво обрате на нове телефоне 381 11 2927 653 или 381 11 2927 654, као и путем електронске поште преко е-маил адресе staradevizna@komisijasds.gov.rs.

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ/ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ДЕВИЗНИМ ШТЕДИШАМА

Управа за јавни дуг је до децембра 2018. године обавештена из бивших република СФРЈ да су надлежни органи, односно финансијске институције бивших република СФРЈ за издавање потврда о томе да девизни штедиша није остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то право признато од стране бивших република СФРЈ, следеће:

Република Црна Гора – ,,Црногорска комерцијална банка՚՚ а.д. Подгорица;

Република Македонија – ,,Централни депозитар хартија од вредности՚՚ а.д. Скопље;

Република Словенија – Министарство финансија Републике Словеније;

Република Хрватска - ,,Загребачка банка՚՚ д.д. Загреб, Трг бана Јелачића 10, ,,Привредна банка Загреб՚՚ д.д. Загреб, Радничка цеста 10 и ,,Хрватска господарска банка՚՚ д.д., у стечају, Загреб, односно, Стечајна маса иза ,,Хрватске господарске банке՚՚ д.д., у стечају, Загреб, Тина Уљевића 13.

Информацију о надлежним финансијским институцијама у Републици Хрватској можете преузети овде.


 
 
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>