почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Систем власти
Република Србија је демократска држава заснована на владавини права, социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама, као и припадности европским принципима и вредностима.

Владавина права се остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем Уставу и закону.

Уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и судску.

Народна скупштина је носилац уставотворне и законодавне власти и највише представничко тело у Републици Србији. Представнике у Народној скупштини бирају грађани на непосредним, вишестраначким изборима, тајним гласањем, на мандат од четири године. Народну скупштину чини 250 народних посланика, који бирају Владу већином гласова од укупног броја народних посланика.

Председник Републике Србије изражава државно јединство, представља Републику Србију у земљи и иностранству и има друге Уставом и законом поверене надлежности. Бира се непосредно на председничким изборима на мандат од 5 година.

Влада је носилац извршне власти у Републици Србији. Мандат Владе траје до истека мандата Народне скупштине која ју је изабрала.
 
Влада је одговорна Народној скупштини за политику Републике Србије, за извршавање закона и других општих аката и за рад државне управе. Владу чине председник владе, један или више потпредседника и министри.

Судска власт је самостална и независна. Судску власт припада судовима опште и посебне надлежности. Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији. Постоји и Уставни суд који представља самостални и независан државни орган који штити уставност и законитост, људска и мањинска права и слободе.

 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>