почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Министарство финансија
Надлежности

Министарство финансија је једно од најважнијих ресора у Влади Републике Србије. Рукoводство Министарства финансија чине Министар, државни секретари и помоћници министра. У саставу Министарства финансија се налази девет сектора, на чијем челу су помоћници министра, и седам управа, на чијем челу су директори управа. Функцију Министра финансија обавља др Синиша Мали.

 
Према Закону о министарствима („Службени гласнику РС', бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015 и 96/2015 - др. закон), Министарство финансија има низ надлежности, међу којима су најзначајније надлежности за обављање послова државне управе и којe се односе на: републички буџет; утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода; систем и политику пореза, такса и других јавних прихода; политику јавних расхода; управљање расположивим средствима јавних финансија Републике Србије; јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије; уређивање права јавне својине, права својине и других стварних права Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе; јавне набавке; макроекономску и фискалну анализу, квантификацију мера економске политике; девизни систем и кредитне односе са иностранством; систем финансијских односа са иностранством и међународним финансијским организацијама; царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и слободне зоне; основе система доприноса за социјално осигурање; банкарски систем; осигурање имовине и лица; систем плаћања и платни промет; хартије од вредности и тржиште капитала; приватизацију и санацију банака и других финансијских организација; координацију система управљања и спровођења програма финансираних из средстава Европске уније итд.
 
 
 
Сектори

Према тренутној организационој структури, у саставу Министарства финансије се налазе следећи сектори:

 

 1. Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције
 2. Сектор буџета
 3. Сектор за фискални систем
 4. Сектор за царински систем и политику
 5. Сектор за финансијски систем
 6. Сектор за интерну контролу и интерну ревизију
 7. Сектор за управљање средствима ЕУ
 8. Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ
 9. Сектор за имовинско правне послове
 10. Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
 11. Сектор за контролу јавних средстава

 

 
Управе

У саставу Министарства финансија се налази седам управа:

 

 1. Пореска управа
 2. Управа за јавни дуг
 3. Управа за трезор
 4. Управа царина
 5. Управа за дуван
 6. Управа за спречавање прања новца
 7. Управа за слободнe зоне
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>