почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Јавне финансије

Према Уставу, економија Србије се представља као тржишна привреда, отвореног и слободног тржишта, слободног предузетништва, коју карактерише самосталности привредних субјеката и равноправност приватне и других облика својине.

Својина може бити приватна, задружна и јавна. Јавна својина се дели на државну својину, својину аутономних покрајина и својину јединица локалне самоуправе. Државна имовина, као облик јавне својине, обухвата природна богатства, добра за која је законом одређено да су од општег интереса, као и имовину коју користе органи Републике.

Јавне финансије представљају финансијску делатност државе и других јавноправних лица, којима су, на основу законске регулативе, поверене функције прикупљања и трошења материјалних средстава ради остваривања опште корисних циљева.

Држава своју финансијску функцију обавља кроз систем јавних финансија у циљу задовољавања одређених јавних потреба и обезбеђивању новчаних средстава да би се те потребе могле финансирати. Систем јавних финансија се може поделити и на систем јавних прихода и јавних расхода. Јавни приходи се деле на принудне (фискалне) и непринудне (нефискалне), који представљају прикупљена финансијска средства, кроз систем пореза (на имовину, доходак грађана, потрошњу, добит предузећа), царина, акциза, такси, накнада и других облика. Расходима се финансирају јавне потребе, које могу бити административне, безбедносне, социјалне, економске, културне и друге ванредне потребе.

Од система јавних прихода и расхода треба одвојити систем примања и издатака. Примања представљају приливе од задуживања (кроз државне хартије од вредности и кредите) и продаје имовине, док издаци представљају одливе, који настају по основу извршења обавеза по основу дуга и за куповину имовине. Сви јавни приходи и расходи, односно примања и издаци се приказују у буџету, као основној институцији јавних финансија.

Буџет Републике Србије представља годишњи план прихода и расхода, коjи се израђује и усваја по законској процедури, обично на крају године, за наредну годину. Припрема га Министарствo финансија (Сектор за буџет), Влада га усваја и предаје Народној скупштини на јавну расправу, после којег буџет треба бити прихваћен од стране већине народних посланика. Буџет се доноси као Закон.

Прикупљање прихода и финансирање расхода према буџетском плану се назива извршење буџета, за шта је надлежна Управа за трезор. Уколико се током извршења буџета, не остварује плански оквир, односно уколико се буџет пробија, иде се на ребаланс буџета, oдносно промену Закона о буџету. Уколико се на крају године оствари мањак прихода у односу на расходе, буџет је у дефициту, у супротном је у суфициту. Дефицит се може финансирати продајом државне имовине, или задуживањем на домаћем и страном тржишту, што је у надлежности Управе за јавни дуг.

Најприхватљивије је да буџет буде уравнотежен, односно да се током године прикупи онолико колико је потребно да се финансирају годишњи јавни расходи, што значи да нема мањка у каси који се понекад покрива на скуп начин, и нема вишка у каси, што значи да је из привреде и становништва извучено више новца него што је потребно.

 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>