почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Закони
Закон о јавном дугу

Законом о јавном дугу уређују се услови, начин и поступак задуживања Републике Србије, јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе , Републичког завода за здравствено осигурање, републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање , као и јавних предузећа и других правних лица, чији је оснивач Република , давање гаранција Републике Србије, начин и поступак управљања јавним дугом и вођење евиденције о јавном дугу

 


 
Закон о буџетском систему

Законом о буџетском систему уређује се: планирање, припрема, доношење и извршење буџета Републике Србије; планирање, припрема, доношење и извршење буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе; припрема и доношење финансијских планова Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурањe, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање ;буџетско рачуноводство и извештавање, финансијско управљање, контрола и ревизија корисника јавних средстава и буџета Републике Србије, буџета локалне власти и финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање.

 
 
Закон о буџету

Законом о буџету за 2018. годину уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2018. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење сопствених прихода, права и обавезе корисника буџетских средстава.

 
 
Закон о закључивању и извршавању међународних уговора
Законом о закључивању и извршавању међународних уговора се уређује поступак преговарања у циљу закључивања међународних уговора, само закључивање и извршење уговора, као и друге надлежности правно регулисане.

 Закон о закључивању и извршавању међународних уговора

 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>