početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Stara devizna štednja

OBAVEŠTENJE

U SKLADU SA ČLANOM 10. ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 108/16, I 113/17, U DALJEM TEKSTU:  ZAKON), UPRAVA JE OBJAVILA OGLAS 23. FEBRUARA 2017. GODINE, U SVIM BIVŠIM REPUBLIKAMA SFRJ, OD KOG DANA TEČE ROK OD DVE GODINE ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA, ODNOSNO ROK JE ISTEKAO 23. FEBRUARA 2019. GODINE.

MOLE SE SVE DEVIZNE ŠTEDIŠE, KOJE SU U ROKU IZVRŠILI PRIJAVU POTRAŽIVANJA, DA U DALJEM POSTUPKU PRIKUPLJANJA NEDOSTAJUĆE DOKUMENTACIJE, DA LI SAMOSTALNO, U SKLADU SA ZAKONOM I UREDBOM GDE JE PROPISANA POTREBNA DOKUMENTACIJA, ILI NA POZIV UPRAVE DA DOSTAVE NEDOSTAJUĆU DOKUMENTACIJU, DOKUMENTACIJU KOJU PRIKUPE PRVENSTVENO DOSTAVE PREPORUČENOM POŠILJKOM SA POZIVOM NA SVOJ BROJ PREDMETA, SA NAZNAKOM DOPUNA DOKUMENTACIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE, NA ADRESU UPRAVE ZA JAVNI DUG, POP LUKINA BR. 7-9, POŠTANSKI PREGRADAK 570, 11000 BEOGRAD 6,  S  OBZIROM DA ŠALTERI U SREMSKOJ 3-5 VIŠE NE RADE.

TAKOĐE, КАКО JE UPRAVA MORALA DA SE PRESELI SA LOKACIJE U SREMSKOJ 3-5, NA LOKACIJU U POP LUKINU 7-9, ULAZ 2, MOLE SE ŠTEDIŠE DA SE ZA SVE INFORMACIJE I EVENTUALNE DOLASKE PO PITANJU DOSTAVE DOKUMENTACIJE PRVO OBRATE NA NOVE TELEFONE 381 11 2927 653 ILI 381 11 2927 654, A KOJI ĆE POČETI SA RADOM OD 27. FEBRUARA 2019. GODINE, KAO I PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE PREKO E-MAIL ADRESE staradevizna@komisijasds.gov.rs.

U vezi sa primenom Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16 и 113/17), ukazujemo da se ovim zakonom obezbeđuje pravni osnov za isplatu stare devizne štednje položene kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, bez obzira na državljanstvo štediše. Pomenuti Zakon možete preuzeti ovde. Poziv se odnosi na:
 
1) državljane bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju u svim srpskim bankama, bez obzira na mesto u kom se filijala nalazila;
2) srpske državljane, koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju u filijalama srpskih banaka koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ.

Donetim podzakonskim aktom, Uredbom o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/17) bliže se uređuje postupak za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana. Pomenutu Uredbu možete preuzeti ovde.

Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana možete preuzeti ovde.

Obrasce koji su propisani Uredbom i koji čine njen sastavni deo, možete preuzeti ovde: Obrazac 1Obrazac 2Obrazac 3. Obrazac 1 popunjava štediša.

U skladu sa Zakonom i Uredbom sve informacije o načinu prijavljivanja potraživanja, dokumentaciji koju je potrebno dostaviti uz prijavu potraživanja, definisane su javnim pozivom. Pomenuti javni poziv mozete preuzeti ovde.
 
Obaveštavamo sve zainteresovane da je  poziv za prijavljivanje potraživanja objavljen u četvrtak dana 23.02.2017. godine u sledećim medijima na teritoriji Republike Srbije i na teritorijama bivših republika SFRJ:
 
u Republici Srbiji - u dnevnom listu «Politika»;
u Republici Srpskoj - u dnevnom listu «Glas Srpske»;
u Republici Crnoj Gori - u dnevnom listu «Dan»;
u Republici Makedoniji - u dnevnom listu «Dnevnik»;
u Republici Sloveniji - u dnevnom listu «Finance»;
u Republici Hrvatskoj- u dnevnom listu «Jutarnji list»;
u Federaciji Bosna i Hercegovina- u dnevnom listu «Avaz».

Nadležni organi/finansijske institucije bivših republika SFRJ za izdavanje potvrda deviznim štedišama

Uprava za javni dug je do decembra 2018. godine obaveštena iz bivših republika SFRJ da su nadležni organi, odnosno finansijske institucije bivših republika SFRJ za izdavanje potvrda o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ, sledeće:

Republika Crna Gora – ,,Crnogorska komercijalna banka՚՚ a.d. Podgorica;
Republika Makedonija – ,,Centralni depozitar hartija od vrednosti՚՚ a.d. Skoplje;
Republika Slovenija – Ministarstvo finansija Republike Slovenije;
Republika Hrvatska - ,,Zagrebačka banka՚՚ d.d. Zagreb, Trg bana Jelačića 10, ,,Privredna banka Zagreb՚՚ d.d. Zagreb, Radnička cesta 10 i ,,Hrvatska gospodarska banka՚՚ d.d., u stečaju, Zagreb, odnosno, Stečajna masa iza ,,Hrvatske gospodarske banke՚՚ d.d., u stečaju, Zagreb, Tina Uljevića 13.
Informaciju o nadležnim finansijskim institucijama u Republici Hrvatskoj možete preuzeti ovde.


Obaveštenje

Skupština Srbije usvojila je  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 113/17 od 17. decembra 2017.godine).Pomenuti Zakon možete preuzeti ovde.

Ovim izmenama  se produžava dosadašnji rok za prijavu potraživanja, koji ističe 23. februara 2018. godine, za dodatnih godinu dana, te se na taj način omogućava građanima da blagovremeno obezbede svu potrebnu dokumentaciju za prijavu potraživanja, u skladu sa odredbama važećeg Zakona, uz napomenu da se radi o potvrdama da štediše nisu ostvarili svoje pravo po osnovu devizne štednje i da je do zastoja došlo iz razloga što pojedine bivše republike SFRJ nisu okončale aktivnosti svojih nadležnih organa u vezi izdavanja ovih potvrda.

Osnovne izmene

- Produžava se rok za prijavu potraživanja do 23. februara 2019. godine;
- imajući u vidu predlog za produženje roka za prijavu potraživanja menjaju se rokovi za naplatu obveznica i to tako što se odlaže početak roka isplate obveznica koje dospevaju počev od 31. avgusta  2019. godine i zaključno sa 29. februarom 2024. godine;
- precizira se pravilo za obračun dana po principu 30/360;
- kao dokaz o posedovanju stare devizne štednje priznaje se i kartica deviznog računa;
- izdavanje potvrda mogu vršiti ovlašćene finansijske institucije bivših SFRJ republika (depozitne finansijske institucije, agencije za privatizaciju, banke i drugi finansijski subjekti).

Dodatne informacije u vezi sa prijavom potraživanja mogu se dobiti preko brojeva telefona: 
+381 11 2927 653 и +381 11 2927 654 i putem elektronske pošte preko e-mail adrese staradevizna@komisijasds.gov.rs.
Prijava potraživanja može se poslati putem pošte na adresu: Republika Srbija, Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, Sremska 3-5, Poštanski pregradak: 570, 11000 Beograd 6, sa naznakom „Prijava potraživanja po osnovu devizne štednje”. Prijava potraživanja može se i neposredno predati na šalterima Ministarstva finansija – Uprave za javni dug, Sremska 3-5, Beograd, radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Povodom  sve učestalijih obraćanja Upravi za javni dug sa traženjem informacije o stadijumu rešavanja predmeta, obaveštavamo devizne štediše da se spisi predmeta (prijava potraživanja i dokumentacija koja je dostavljena uz prijavu potraživanja) nalaze u proceduri obrade, te da će Komisija iz člana 9. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ('Službeni glasnik RS', br. 108/16 i 113/2017) proveriti kompletnost dokumentacije i postupati dalje u skladu sa pomenutim zakonom. O utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje Uprava će odlučiti u roku od 120 dana od isteka roka za prijavu potraživanja, koji je produžen do 23. februara 2019. godine. Dakle, prema važećim propisima, krajnji rok za odlučivanje po prijavama potraživanja je  23. juni 2019. godine.

 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>