početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Stara devizna štednja

OBAVEŠTENJE

Skupština Republike Srbije usvojila je 22. jula 2019. godine Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 52/19 od 22. jula 2019. godine). Pomenuti Zakon možete preuzeti ovde.

Ovim Zakonom, vrše se izmene i dopune važećeg Zakona, koji je donet u izvršavanju obaveza Republike Srbije u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije.

Najvažnije izmene u Zakonu su:

-Produžava se propisan rok za odlučivanje Uprave za javni dug po podnetim prijavama potraživanja sa 23. juna 2019. godine na 23. decembar 2019. godine.

-Smanjuje se broj polugodišnjih rata sa deset na osam i pomera početak isplate prve rate za šest meseci, odnosno sa 31. avgusta 2019. godine na 28. februar 2020. godine.

-Imajući u vidu predlog za produženje roka za  odlučivanje po podnetim prijavama potraživanja  menjaju se rokovi za naplatu obveznica i to tako što se odlaže početak roka isplate obveznica koje dospevaju, počev od 28. februara 2020. godine i zaključno sa 31. avgustom 2023. godine, tako da će štediše u kraćem roku ostvariti svoje pravo.

Pomeranje rokova je posledica nemogućnost da štediše pribave neophodnu dokumentaciju od nadležnih institucija u bivšim republikama do 23. juna 2019. godine i steknu pravo na isplatu stare devizne štednje. Na većinu pristiglih prijava, Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug je od štediša zatražila dopunu dokumentacije koja neblagovremeno stiže i skraćuje rok u kome je potrebno utvrditi pravo na isplatu devizne štednje i utvrditi stanje duga po štediši.

INFORMACIJE O ZAКONU:

U vezi sa primenom Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16, 113/17 i 52/19), ukazujemo da se ovim zakonom obezbeđuje pravni osnov za isplatu stare devizne štednje položene kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Pomenuti Zakon možete preuzeti ovde. Poziv se odnosi na:

1) državljane bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju u svim srpskim bankama, bez obzira na mesto u kom se filijala nalazila;

2) srpske državljane, koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju u filijalama srpskih banaka koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ.

Donetim podzakonskim aktom, Uredbom o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana („Službeni glasnik RSˮ, br, 8/17 i 9/18) bliže se uređuje postupak za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana. Pomenutu Uredbu možete preuzeti ovde.

Obrasce koji su propisani Uredbom i koji čine njen sastavni deo, možete preuzeti ovde: Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3. Obrazac 1 popunjava štediša.

U skladu sa Zakonom i Uredbom sve informacije o načinu prijavljivanja potraživanja, dokumentaciji koju je bilo potrebno dostaviti uz prijavu potraživanja, definisana je javnim pozivom. Pomenuti javni poziv možete preuzeti ovde.

U skladu sa članom 10. Zakona, Uprava je objavila oglas 23. februara 2017. godine, u svim bivšim republikama SFRJ, od kog dana je tekao rok od dve godine za prijavu potraživanja, odnosno rok je istekao 23. februara 2019. godine.

Poziv za prijavljivanje potraživanja objavljen je dana 23.02.2017. godine u sledećim medijima  na teritoriji Republike Srbije i na teritorijama bivših republika SFRJ:

u Republici Srbiji - u dnevnom listu «Politika»;

u Republici Srpskoj - u dnevnom listu «Glas Srpske»;

u Republici Crnoj Gori - u dnevnom listu «Dan»;

u Republici Makedoniji - u dnevnom listu «Dnevnik»;

u Republici Sloveniji - u dnevnom listu «Finance»;

u Republici Hrvatskoj- u dnevnom listu «Jutarnji list»;

u Federaciji Bosna i Hercegovina- u dnevnom listu «Avaz».

S obzirom da je rok za prijavu potraživanja istekao 23. februara 2019. godine, mole se sve devizne štediše, koje su u roku izvršili prijavu potraživanja, da u daljem postupku prikupljanja nedostajuće dokumentacije, da li samostalno, u skladu sa Zakonom i Uredbom gde je propisana potrebna dokumentacija, ili na poziv Uprave da dostave nedostajuću dokumentaciju, dokumentaciju koju prikupe prvenstveno dostave preporučenom pošiljkom sa pozivom na svoj broj predmeta, sa naznakom dopuna dokumentacije po osnovu devizne štednje, na adresu Uprave za javni dug, Pop Lukina br. 7-9, poštanski pregradak 570, 11000 Beograd 6.

Takođe, kako je Uprava morala da se preseli sa lokacije u Sremskoj 3-5, na lokaciju u Pop Lukinu 7-9, ulaz 2, mole se štediše da se za sve informacije i eventualne dolaske po pitanju dostave dokumentacije prvo obrate na nove telefone 381 11 2927 653 ili 381 11 2927 654, kao i putem elektronske pošte preko e-mail adrese staradevizna@komisijasds.gov.rs.

NADLEŽNI ORGANI/FINANSIJSKE INSTITUCIJE BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ZA IZDAVANJE POTVRDA DEVIZNIM ŠTEDIŠAMA

Uprava za javni dug je do decembra 2018. godine obaveštena iz bivših republika SFRJ da su nadležni organi, odnosno finansijske institucije bivših republika SFRJ za izdavanje potvrda o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ, sledeće:

Republika Crna Gora – ,,Crnogorska komercijalna banka՚՚ a.d. Podgorica;

Republika Makedonija – ,,Centralni depozitar hartija od vrednosti՚՚ a.d. Skoplje;

Republika Slovenija – Ministarstvo finansija Republike Slovenije;

Republika Hrvatska - ,,Zagrebačka banka՚՚ d.d. Zagreb, Trg bana Jelačića 10, ,,Privredna banka Zagreb՚՚ d.d. Zagreb, Radnička cesta 10 i ,,Hrvatska gospodarska banka՚՚ d.d., u stečaju, Zagreb, odnosno, Stečajna masa iza ,,Hrvatske gospodarske banke՚՚ d.d., u stečaju, Zagreb, Tina Uljevića 13.

Informaciju o nadležnim finansijskim institucijama u Republici Hrvatskoj možete preuzeti ovde.

 

 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>