početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Sistem vlasti
Republika Srbija je demokratska država zasnovana na vladavini prava, socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama, kao i pripadnosti evropskim principima i vrednostima.

Vladavina prava se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću i povinovanjem Ustavu i zakonu.

Uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Narodna skupština je nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti i najviše predstavničko telo u Republici Srbiji. Predstavnike u Narodnoj skupštini biraju građani na neposrednim, višestranačkim izborima, tajnim glasanjem, na mandat od četiri godine. Narodnu skupštinu čini 250 narodnih poslanika, koji biraju Vladu većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.

Predsednik Republike Srbije izražava državno jedinstvo, predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu i ima druge Ustavom i zakonom poverene nadležnosti. Bira se neposredno na predsedničkim izborima na mandat od 5 godina.

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji. Mandat Vlade traje do isteka mandata Narodne skupštine koja ju je izabrala.
Vlada je odgovorna Narodnoj skupštini za politiku Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata i za rad državne uprave. Vladu čine predsednik vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri.

Sudska vlast je samostalna i nezavisna. Sudsku vlast pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti. Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Postoji i Ustavni sud koji predstavlja samostalni i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost, ljudska i manjinska prava i slobode.
 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>