početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

O nama
Uprava za javni dug je organ uprave u sastavu Ministarstva finansija Republike Srbije, koja u sistemu javnih finansija ima ulogu obezbeđivanja likvidnosti države i podrške vladinim organima, javnim preduzećima i drugim državnim institucijama u finansiranju projekata od javnog značaja.

Uprava za javni dug je nosilac politike javnog duga, kao jedne od osnovnih grana makroekkonomske politike, i ima stabilizacionu i razvojnu funkciju.

Rad Uprave za javni dug je pravno regulisan Zakonom o budžetskom sistemu, Zakonom o javnom dugu, Zakonom o budžetu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Uprava za javni dug obavlja poslove, koji se odnose na: zaduživanje na finansijskom tržištu u cilju finansiranja budžetskog deficita Republike i projekata od javnog značaja, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti i zaključivanje kredita, izdavanje garancija u korist javnih preduzeća, vladinih agencija i jedinica lokalne samouprave, upravljanje prilivima po osnovu javnog duga, izvršenje obaveza po osnovu javnog duga, evidentiranje i izveštavanje, pripremanje strategije upravljanja javnim dugom, kao i druge obaveze u skladu sa zakonom.

Uprava za javni dug je osnovana 1. oktobra 2009. godine, u skladu sa preporukama Svetske banke.
 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>