početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Ministarstvo finansija
Nadležnosti

Ministarstvo finansija je jedno od najvažnijih resora u Vladi Republike Srbije. Rukvodstvo Ministarstva finansija čine Ministar, državni sekretari i pomoćnici ministra. U sastavu Ministarstva finansija se nalazi četrnaest sektora, na čijem čelu su pomoćnici ministra, i devet uprava, na čijem čelu su direktori uprava. Funkciju Ministra finansija trenutno vrši prof. dr Dušan Vujović.

Prema Zakonu o ministarstvima („Službeni glasniku RS', br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 - dr. zakon), Ministarstvo finansija ima niz nadležnosti, među kojima su najznačajnije nadležnosti za obavljanje poslova državne uprave i koje se odnose na: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksa i drugih javnih prihoda; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije; uređivanje prava javne svojine, prava svojine i drugih stvarnih prava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave; javne nabavke; makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom; sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje; bankarski sistem; osiguranje imovine i lica; sistem plaćanja i platni promet; hartije od vrednosti i tržište kapitala; privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije itd.

 
Sektori

Prema trenutnoj organizacionoj strukturi, u sastavu Ministarstva finansije se nalaze sledeći sektori:

 1. Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije
 2. Sektor budžeta
 3. Sektor za fiskalni sistem
 4. Sektor za carinski sistem i politiku
 5. Sektor za finansijski sistem
 6. Sektor za internu kontrolu i internu reviziju
 7. Sektor za upravljanje sredstvima EU
 8. Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU
 9. Sektor za imovinsko pravne poslove
 10. Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
 11. Sektor za kontrolu javnih sredstava

 
Uprave
U sastavu Ministarstva finansija se nalazi sedam uprava:

1. Poreska uprava
2. Uprava za javni dug
3. Uprava za trezor
4. Uprava carina
5. Uprava za duvan
6. Uprava za sprečavanje pranja novca
7. Uprava za slobodne zone
 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>