početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Zakoni
Zakon o javnom dugu
Zakonom o javnom dugu uređuju se uslovi, način i postupak zaduživanja Republike Srbije, jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave , Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje , kao i javnih preduzeća i drugih pravnih lica, čiji je osnivač Republika , davanje garancija Republike Srbije, način i postupak upravljanja javnim dugom i vođenje evidencije o javnom dugu.
 
Zakon o budžetskom sistemu
Zakonom o budžetskom sistemu uređuje se: planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije; planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave; priprema i donošenje finansijskih planova Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje ;budžetsko računovodstvo i izveštavanje, finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava i budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje.
 
Zakon o budžetu
Zakonom o budžetu za 2017. godinu uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje sopstvenih prihoda, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.
 
Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
Zakonom o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora se uređuje postupak pregovaranja u cilju zaključivanja međunarodnih ugovora, samo zaključivanje i izvršenje ugovora, kao i druge nadležnosti pravno regulisane.
 Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>