22.05.2014

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da su dana 22. maja 2014. godine na Portalu javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.rs/) i na internet prezentaciji Ministarstva finansija (http://www.mfin.gov.rs/) objavljeni poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - izbor savetnika za pravno savetovanje i zastupanje u vezi sa emitovanjem obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu za 2014. i 2015. godinu, JN 1/2014, koja se sprovodi u otvorenom postupku.

Rok za podnošenje ponuda je 1. jul 2014. godine do 12.00 časova.