10.09.2015
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 23. aprila 2015. godine, a ponovo otvorene 10. septembra 2015. godine, ponuđeni obim aukcije iznosio je 38.893.240.000 dinara, sa namerom da se proda do 25.000.000.000 dinara, u skladu sa saopštenjem od od 18. avgusta 2015. godine.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 38.339.980.000 dinara. Realizovano je 2.348.611 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 23.486.110.000 dinara.
 
Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih obveznica i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u septembru 2015. godine.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 6,59 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 27. aprila 2018. godine. Datumi dospeća kupona (10,00% godišnje) je 27. april 2016. Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 1,84 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartije od vrednosti iste ročnosti emitovane aprila 2015. godine.