23.01.2016
Povodom 131. emisije državnih obveznica Republike Srbije u iznosu od 25 milijardi dinara, koja će se održati 28. januara 2016. godine, obaveštavamo sva domaća i strana fizićka i pravna lica zainteresovana za kupovinu državnih hartija od vrednosti da Republika Srbija, kao emitent, planira da na aukciji (28. januara 2016. godine) proda obveznice u iznosu do 12,5 milijardi dinara.

Primanja od navedene emisije koristiće se za servisiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije.