01.02.2016
Povodom 134. emisije državnih obveznica Republike Srbije sa ročnošću od tri godine, u iznosu od 110 milijardi dinara, koja će se održati 18. februara 2016. godine, obaveštavamo sva domaća i strana fizička i pravna lica zainteresovana za kupovinu državnih hartija od vrednosti da Republika Srbija, kao emitent, planira da na aukciji (18. februara 2016. godine) proda obveznice u iznosu do 30 milijardi dinara.