16.12.2016
Agencija za ocenu kreditnog rejtinga S&P Global Ratings potvrdila je kreditni rejting Republike Srbije 'BB-' i revidirala je izgled za unapređenje kreditnog rejtinga sa stabilnog na pozitivni.
 
Osnovni razlozi poboljšanja izgleda kreditnog rejtinga Republike Srbije su uspešno sprovođenje programa fiskalne konsolidacije i mogućnosti za dalje unapređenje.
 
S&P Global Ratings veruje da će zalaganje Vlade Republike Srbije za smanjenje rashoda i bolja naplata prihoda doprineti stabilizaciji fiskalnog deficita u narednom srednjoročnom periodu.
 
Prema agenciji, pozitivni fiskalni trendovi proizlaze iz bolje naplate poreskih prihoda, prevashodno iz poreza na dodatu vrednost i akciza, kao i neporeskih prihoda.
 
Agencija procenjuje da će Republika Srbija zabeležiti realan privredni rast od 2,7% u 2016. godini, prvenstveno zasnovan na rastu investicija.
 
Rejting agencija ukazuje da je Republika Srbija popravila platnobilansnu poziciju i očekuje se da će deficit tekućeg računa platnog bilansa smanjiti na nivo ispod 4% BDP-a u 2016. godini, u poređenju sa 8% BDP-a, u proseku za period 2011-2014. godine i projektuje se na nivo od 3% BDP-a, u proseku za period 2017-2019. godine.
 
Poboljšanju platnobilansne pozicije prvenstveno je doprineo rast neto izvoza.