16.06.2017

Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Standard and Poor's zadržala je ocenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou BB-, uz pozitivne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

Agencija procenjuje da će BDP nastaviti da raste  u periodu od 2017. do 2019. godine, i da će rast biti zasnovan pre svega na prilivu stranih direktnih investicija i većoj privatnoj potrošnji koja će biti podstaknuta rastom zaposlenosti, zarada i stabilnom prilivu doznaka.

Standard and Poor's prognozira prosečan fiskalni deficit na nivou od oko 1,9% za period 2017-2020. godine, s tim da će strukturna poboljšanja zahtevati dublje reforme javnog sektora i dalje restrukturiranje javnih preduzeća.

Potvrda ocene kreditnog rejtinga Republike Srbije od strane agencije Standard and Poor's, odraz je procene da će Vlada Republike Srbije nastaviti sa sprovođenjem programa fiskalnih i strukturnih reformi, a unapređenje kreditnog rejtinga će biti moguće ukoliko se nastavi uspešna primena fiskalne konsolidacije.

Agencija Standard and Poor's smatra da uspešno završene revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom doprinose očuvanju poverenja investitora u Republiku Srbiju. Takođe, uočava se i pozitivan trend u spoljnoj trgovini. Agencija procenjuje da će deficit tekućeg računa platnog bilansa, koji je u periodu od 2011. do 2014. godine u proseku iznosio 8,3% BDP, biti u proseku na nivou od 4% u periodu od 2017. do 2020. godine, čemu će najviše doprineti postojeća strana ulaganja u proizvođačke delatnosti, kao i poboljšanje konkurentnosti u proizvođačkom sektoru i sektoru usluga.

Pored smanjenja deficita tekućeg računa, rejting agencija Standard and Poor's očekuje poboljšanje i u strukturi spoljnog duga i da će neto priliv direktnih stranih investicija u potpunosti pokriti deficit tekućeg računa platnog bilansa u narednom periodu.