15.06.2018
Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Standard and Poor's zadržala je ocenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou BB, uz pozitivne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga. 

Agencija procenjuje da će BDP nastaviti da raste u periodu od 2018. do 2019. godine po prosečnoj stopi od 3% i više, i da će rast biti zasnovan na većoj privatnoj potrošnji koja će biti podstaknuta rastom zaposlenosti, zarada i stabilnom prilivu doznaka. Usled većeg poverenja stranih investitora očekuje se i veći priliv direktnih stranih investicija, koji će isto tako pospešiti ekonomski rast.

Fiskalne reforme su dovele do pozitivnih rezultata za koje se očekuje da će se nastaviti i u narednom periodu. Ovo je velikim delom rezultat stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji je uspešno završen u februaru 2018. godine. Zamrzavanje plata i penzija, kao i postepeno smanjenje subvencija javnim preduzećima, rezultovalo je impresivnim prilagođavanjem od oko 4% BDP između 2014 i 2017. godine. 

Agencija Standard and Poor's smatra da će otvaranje novih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i novi vid saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom, doprineti daljim reformama i održavanju makroekonomske stabilnosti. Takođe, uočava se i pozitivan trend u spoljnoj trgovini. 

Agencija procenjuje da će deficit tekućeg računa platnog bilansa, koji je u periodu od 2011. do 2014. godine u proseku iznosio 8,7% BDP, biti u proseku na nivou od 4% u periodu od 2018. do 2020. godine, čemu će najviše doprineti postojeća strana ulaganja u proizvođačke delatnosti, kao i poboljšanje konkurentnosti u proizvođačkom sektoru i sektoru usluga.

Stabilni izgledi za unapređenje kreditnog rejtinga ujedno su i odraz kontinuiranog smanjenja javnog duga. Fiskalne reforme su dovele do stabilnih javnih finansija, ali Agencija smatra da je dalje smanjenje javnog duga moguće samo ako aktuelna Vlada nastavi da sprovodi reforme. Jedan od glavnih ciljeva u narednom periodu je smanjenje javnog duga ispod 50% BDP.