15.06.2018
Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch Ratings zadržala je ocenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou BB uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

Potvrda ocene kreditnog rejtinga Republike Srbije agencije Fitch Ratings odraz je dobre ekonomske politike koju vodi Vlada Republike Srbije.

Agencija ističe da osnovni fiskalni pokazatelji nastavljaju da se popravljaju. Stabilni poreski prihodi u kombinaciji sa merama fiskalne konsolidacije podržaće fiskalni suficit koji će u periodu 2018-2019 u proseku iznositi 0,3% BDP, po proceni Agencije.

Osnovni pokretači pozitivnog trenda su mogućnost daljeg rasta privrede Republike Srbije u srednjem roku, fiskalna konsolidacija koja je dovela do smanjenja odnosa javnog duga i BDP i kontinuirano smanjenje neto spoljne zaduženosti. Agencija takođe smatra da će otvaranje novih poglavlja u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji i dalja saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom biti važni činioci za buduće unapređenje kreditnog rejtinga Republike Srbije. Sa prethodno ostvarenim rezultatima i restrukturiranjem javnih preduzeća, stvorili bi se uslovi za dalje poboljšanje poslovnog okruženja.

Očekuje se da će investicije i potrošnja domaćinstava, uz podršku pozitivnih kretanja na tržištu rada, biti glavni pokretači rasta u periodu 2018-2019. godina. Agencija procenjuje da će stope ekonomskog rasta biti 3,5% u 2018. i 3,3% u 2019. godini.

Agencija Fitch Ratings takođe ističe da će deficit tekućeg računa (procenjen na oko 6,3% BDP u 2018. i 5,2% BDP u 2019. godini) u potpunosti biti pokriven neto stranim investicijama.