14.12.2018

Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Standard and Poors potvrdila je ocenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou BB, uz unapređenje izgleda sa stabilnog na pozitivni, što znači da bi kreditni rejting mogao biti uvećan na BB+ u narednih 12 meseci.

Agencija procenjuje da će rast BDP u 2018. godini iznositi 4,2%, što je najviša stopa rasta u poslednjih 10 godina, i da će u periodu od 2019. do 2021. godine BDP nastaviti da raste po prosečnoj stopi od 3,3% i više. Rast će biti zasnovan na većoj privatnoj potrošnji koja će biti podstaknuta rastom zaposlenosti, zarada i stabilnom prilivu doznaka. Usled većeg poverenja stranih investitora očekuje se i veći priliv direktnih stranih investicija, koji će isto tako pospešiti ekonomski rast.

Pozitivni izgledi za unapređenje kreditnog rejtinga ujedno su i odraz kontinuiranog smanjenja javnog duga. Tokom proteklih nekoliko godina, Vlada je preokrenula rastuću putanju javnog duga. Samo u 2017. godini, javni dug prema BDP je pao za oko 10 procentnih poena, a isti trend se nastavio i  tokom 2018. godine. Fiskalne reforme su dovele do stabilnih javnih finansija  i  dalje smanjenje javnog duga očekuje se  nastavkom sprovođenja započetih reformi. Jedan od glavnih ciljeva u narednom periodu je smanjenje javnog duga ispod 50% BDP.

Fiskalne reforme su dovele do pozitivnih rezultata za koje se očekuje da će se nastaviti i u narednom periodu. Ovo je velikim delom i rezultat stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji je uspešno završen u februaru 2018. godine.

Agencija Standard and Poor's smatra da će otvaranje novih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i novi tehnički vid saradnje sa MMF pomoći u jačanju rasta privatnog sektora i ubrzanju izjednačavanja prihoda sa EU, uz održavanje makroekonomske stabilnosti. Takođe, uočava se i pozitivan trend u spoljnoj trgovini. Agencija procenjuje da će deficit tekućeg računa platnog bilansa biti u proseku na nivou od 5% u periodu od 2019. do 2021. godine, čemu će najviše doprineti postojeća strana ulaganja u proizvođačke delatnosti, kao i poboljšanje konkurentnosti u proizvođačkom sektoru i sektoru usluga.