27.09.2019
Rejting agencija Fitch povećala je kreditni rejting Republike Srbije na BB+ sa BB sa stabilnim izgledom za dalje poboljšanje.
Unapređenje kreditnog rejtinga još jedna je potvrda ekonomskog napretka i rezultata koje ostvaruje Republika Srbija.

Prema oceni agencije, odluka o povećanju  kreditnog rejtinga Srbije, doneta je na osnovu stabilne ekonomske politike, usmerene ka daljem jačanju makroekonomskih pokazatelja i smanjenju javnog duga.

Agencija ističe fisklanu disciplinu Vlade Republike Srbije i posvećenost fiskalnoj konsolidaciji koja je donela kontinuirani suficit budžeta opšte države u proseku od 0,9% BDP-a u 2017 i 2018. godini u odnosu na deficit od 6,2% BDP-a koliko je iznosio u 2014. godini. Fitch očekuje da će fiskalna stabilnost biti očuvana i u narednom periodu - kako po osnovu čvrste kontrole tekućih rashoda, tako i po osnovu rasta ekonomske aktivnosti i snažnog rasta poreskih prihoda.

Kako se navodi u saoštenju agencije u proteklom periodu ostvareno je značajno smanjenje učešća javnog duga u BDP-u kao i snažanprivredni rast. Učešće duga opšte države u BDP-u beleži pad za 16,7 procentnih poena, sa 71,2% na kraju 2015. godine na 54,5% na kraju 2018. godine.
Agencija Fitch predviđa nastavak snažnog ekonomskog rasta, koji će podržati napore Vlade Republike Srbije da ostvari planirane fiskalne rezultate i dovede do daljeg smanjenja zaduženosti, sa projektovanim učešćem opšteg duga države u BDP-u od 37,4% do 2028. godine.

U saopštenju se konstatuje da je poboljšana valutna struktura javnog duga, prevashodno usled smanjenja učešća dolarskog duga na koje je u velikoj meri uticala transakcija prevremenog otkupa dolarskih obveznica u junu mesecu ove godine. Sredstvima koja su ostvarena novom emisijom evroobveznica na međunarodnom finansijskom tržištu prevremeno su otkupljene ranije emitove dolarske euroobveznice, u ukupnom iznosu od 1,1 milijardu dolara i ostvareni povoljni uslovi na međunarodnom finansijskom tržištu kapitala, po najnižoj kamatnoj stopi od 1,5% (kuponska stopa) sa rokom dospeća od 10 godina.

Rejting agencija pozitivno ocenjuje nisku i stabilnu inflaciju koja je u avgustu iznosila 1,3% uz istovremenu stabilnost deviznog kursa, što je omogućilo Narodnoj banci Srbije da dodatno smanji referentnu kamatnu stopu na nivo od 2,5%. Devizne rezerve Narodne banke Srbije nastavile su rast i na kraju avgusta 2019. godine iznosile su 13,1 mlrd. evra.

Jačanje bankarskog sektora, posebno u pogledu kvaliteta aktive, podržalo je snažniji rast kreditne aktivnosti. Udeo NPL smanjen jena 5,0% na kraju jula u odnosu na 21,6% koliko je iznosio na kraju 2015. godine.

U izveštaju se pozitivno ocenjuje rast investicionih ulaganja, poboljšanje uslova na tržištu rada, jačanje bankarskog sistema,uz nastavak rasta odobrenih kredita pravnim licima.

Posebno se ističe i posvećenost Vlade Republike Srbije očuvanju kontinuiteta aktuelne ekonomske politike, što agencija navodi i kao ključni faktor za povećanje kreditnog rejtinga u narednom periodu.