16.12.2019
Tokom 2019. godine na aukcijama državnih hartija od vrednosti na domaćem tržištu, Republika Srbija ukupno je prodala 261,3 milijardi dinara obveznica denominovanih u dinarima i 646,6 miliona evra obveznica denominovanih u evrima, tj. 94% od ukupno emitovanih obveznica u 2019. godini.

Po prvi put ove godine, emitovanana je dinarska sedmogodišnja „benčmarkˮ obveznica, u ukupnom nominalnom iznosu od 150 milijardi dinara, u cilju ispunjavanja jednog od uslova za uključivanje državne obveznice denominovane u lokalnoj valuti u J.P. Morgan GBI-EM Index. Zahvaljujući velikom interesovanju investitora, obveznica je u potpunosti  realizovana, što je još jedan dokaz da strani investitori, čije učešće u navedenoj „benčmark“ obveznici iznosi 58%,  imaju poverenje u budući rast srpske privrede, a pre svega  u domaću valutu. Izvršna stopa prinosa ove obveznice smanjena je za 1,88 procentnih poena u periodu od januara do novembra 2019. godine, odnosno sa 4,57% na 2,69% respektivno usled velike tražnje investitora na primarnim aukcijama.

Uspeli smo da se u ovoj godini dva puta pojavimo na međunarodnom finansijskom tržištu i potvrdimo najniže kamatne stope na državne hartije od vrednosti koje je Republika Srbija do sada izdala. U junu 2019. godine, nakon višegodišnjeg odsustva na međunarodnom tržištu kapitala, Republika Srbija je uspešno emitovala prvu državnu obveznicu denominovanu u evrima sa rokom dospeća od 10 godina u ukupnom iznosu od 1,0 milijarde evra, po najnižoj kamatnoj stopi od 1,5% (kuponska stopa) i prinosu od 1,619%, pri čemu je tražnja dostigla rekordnih 6,4 milijardi evra i koja je listirana na Londonskoj berzi. Na reotvaranju navedene emisije evroobveznica, u novembru mesecu, Republika Srbije ja prodala dodatnih 550 miliona evra obveznica sa prinosom od 1,25 odsto, što je niže za čak 37 baznih poena u odnosu na inicijalnu stopu prinosa na obveznice koje su emitovane u junu ove godine, i ujedno najniži prinos ikada ostvaren na obveznice Republike Srbije emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu.  Sredstvima ostvarenim emisijama euroobveznica, Republika Srbija je iskoristila za prevremeni otkup ranije emitovanih dolarskih euroobveznica na međunarodnom finansijskom tržištu, u ukupnom iznosu od 1,69 milijardu dolara, i to euroobveznice sa dospećem 2020. godine u iznosu od 1,29 milijardi dolara i euroobveznice sa dospećem 2021. godine, u iznosu od 400 miliona dolara.

Pozitivni fiskalni rezultati koje ostvaruje Republika Srbija potvrđeni su i povećanjem kreditnog rejtinga u 2019. od strane dve rejting agencije,  Fitch Ratings i Standard and Poor’s su povećale rejting Srbije na BB+ sa BB, dok je rejting agencija Moody’s popravila izgled za povećanje kreditnog rejtinga Republike Srbije sa stabilnog na pozitivni. U narednih godinu dana rejting agencije su predvidele mogućnost unapređenja kreditnog rejtinga na investicioni nivo.

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj dana 12. decembra 2019. godine, usvojene su Odluke o emisiji dugoročnih hartija od vrednosti Republike Srbije planirane u 2020. godini.
U skladu sa ciljevima Strategije upravljanja javnim dugom, produženjem ročnosti dinarskih državnih hartija od vrednosti na dvanaest godina tj na dvadeset godina kada govorimo o emisijma denominovanim u evrima, ide se ka dodatnim produbljenjem tržišta. Očekujemo da izdavanje dinarskih hartija od vrednosti sa dužim rokom dospeća privuče i nove strane profesionalne investitore kao i da dodatno ubrza uključivanje istih u globalne međunarodne indekse tržišta u razvoju. 

Po prvi put se planira emitovanje državnih hartija od vrednosti ročnosti od 5,5 i 12,5 godina, koje dospevaju u julu 2025. godine i avgustu 2032. godine, respektivno i u cilju boljeg planiranja dospeća ovih obveznica u budućnosti.

Dinarske državne hartije od vrednosti:

- Trogodišnje državne obveznice, denominovane u dinarima, sa dospećem na dan 3. april 2023. godine. Ukupan obim emisije iznosi 30.000.000.000 dinara, sa kuponskom stopom od 2,00%;

- Petogodišnje državne obveznice, denominovane u dinarima, sa dospećem na dan 30. jul 2025. godine. Ukupan obim emisije iznosi 100.000.000.000 dinara, sa kuponskom stopom od 3,00%;

- Dvanaestogodišnje državne obveznice, denominovane u dinarima, sa dospećem na dan 20. avgust 2032. godine. Ukupan obim emisije iznosi 100.000.000.000 dinara, sa kuponskom stopom od 4,50%;

Evro denominovane hartije od vrednosti:

- Dvogodišnje državne obveznice, denominovane u evrima, sa dospećem na dan 14. februar 2022. godine. Ukupan obim emisije iznosi 100.000.000 evra, sa kuponskom stopom od 0,50% ;

- Petogodišnje državne obveznice, denominovane u evrima, sa dospećem na dan 20. mart 2025. godine. Ukupan obim emisije iznosi 100.000.000 evra, sa kuponskom stopom od 1,00 %; 

- Dvanaestogodišnje državne obveznice, denominovane u evrima, sa dospećem na dan 28. februar 2032. godine. Ukupan obim emisije iznosi 100.000.000 evra, sa kuponskom stopom od 2,00% ; 

- Dvadesetogodišnje državne obveznice, denominovane u evrima, sa dospećem na dan 31. januar 2040. godine. Ukupan obim emisije iznosi 150.000.000 evra, sa kuponskom stopom od 3,50%.