28.01.2020
Dana 28. januara 2020. godine održana je prva aukcija nove emisija petoogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije sa kuponskom stopom od 3,00%. Ukupan obim emisije iznosio je 100.000.000.000,00 dinara, sa planiranim obimom prodaje u iznosu od 10.000.000.000,00 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 19.650.760.000,00 dinara, dva puta više od plana aukcije. Realizovano je 1.227.847 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 12.278.470.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,60 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. jula 2025. godine. Isplata kupona u iznosu od 3,00% vršiće se polugodišnje svakog 30. jula i 30. januara do datuma dospeća.