27.02.2020
Dana  26.02.2020. godine Republika Srbija je u procesu izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić, emitovala državne obveznice kojima su regulisane obaveze Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, a u skladu sa Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, br. 108/2016, 113/2017 i 52/2019).
 
Ukupan  utvrđen iznos za isplatu na dan 26.02.2020. godine iznosi EUR 87.123.900,80  koji će biti isplaćen u osam jednakih polugodišnjih rata, počev od 28.02.2020. godine, kada dospeva prva rata zaključno sa 31.08.2023. godine (osma rata):

1) amortizacione obveznice serije SDS1 2020, sa datumom dospeća 28. februar 2020. godine
2) amortizacione obveznice serije SDS2 2020, sa datumom dospeća 31. avgust 2020. godine
3) amortizacione obveznice serije SDS3 2021, sa datumom dospeća 28. februar 2021. godine
4) amortizacione obveznice serije SDS4 2021, sa datumom dospeća 31. avgust 2021. godine
5) amortizacione obveznice serije SDS5 2022, sa datumom dospeća 28. februar 2022. godine
6) amortizacione obveznice serije SDS6 2022, sa datumom dospeća 31. avgust 2022. godine
7) amortizacione obveznice serije SDS7 2023, sa datumom dospeća 28. februar 2023. godine
8) amortizacione obveznice serije SDS8 2023, sa datumom dospeća 31. avgust 2023. godine


Štedišama kojima je uručeno Rešenje o utvrđenoj prijavi potraživanja po osnovu neisplaćene devizne štednje građana, dana 26.02.2020. godine upisane su obveznice na vlasnički račun hartija od vrednosti kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (štediše koje su dostavile račune do 25.02.2020. godine), po navedenim serijama.

Dana 28.02.2020. godine isplaćuje se prva rata registrovana na seriji SDS1 2020 a sredstva će biti uplaćena na otvorene namenske račune u bankama. 

Štedišama koje nisu otvorili neophodne račune, obveznice su registrovane na privremenom računu. Nakon overe pravnosnažnosti Rešenja potrebno je otvoriti vlasničke račune  i obavestiti banku da istovremeno izvrši prenos nedospelih obveznica sa privremenog računa na vlasniči račun.

Informacije o broju dodeljenih obveznica kao i načinu obračuna obveznica možete dobiti od Uprave za javni dug ili preuzeti sa sledećeg linka:

Način obračuna i dodeljivanje obveznica

Nakon isplate prve serije obveznica SDS1 2020, preostale serije obveznica od SDS2 2020 do SDS8 2023 će biti listirane na Beogradskoj berzi.