19.11.2012

Na dan 31.10.2012.godine javni dug Republike Srbije iznosio je 1.879,67 milijardi dinara (16.59 milijardi EUR), dok je na kraju septembra 2012. godine iznosio 1.823,53 milijarde dinara odnosno 15.85 milijardi evra.
Najveći uticaj na povećanje javnog duga Republike Srbije imalo je reotvaranje Evrobveznice Srbija 2021 u iznosu od 1 milijarde dolara koja dospeva u septembru 2021.godine. Tokom oktobra, Republika Srbija se dodatno zaduzila kroz hartije od vrednosti denominovane u dinarima u iznosu od 21,57 milijardi kao i hartije denominovane u evrima u iznosu od 47,66 miliona. Najznačajnije stavke u servisiranju javnog duga Republike Srbije bile su otplate hartija od vrednosti denominovane u evrima u iznosu od 272,15 miliona, obaveze prema londonskom klubu 51,11 miliona evra, kredita za reprogram EU u iznosu od 45,95 miliona, otplata kredita Societe General banke u iznosu od 6,35 miliona, kao i otplate obaveza prema Medjunarodnoj agenciji za razvoj u iznosu od 4,49 miliona evra.
Na kraju oktobra 2012. godine učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu bilo je na nivou od 57,5%. Kretanje javnog duga Republike Srbije u periodu od decembra 2011. godine do oktobra 2012. godine, predstavljeno je u tabeli.