Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / позитивни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Курсна листа на дан
EUR/RSD 117.5838
USD/RSD 103.9828
Цене Еврообвезница
EB 2027 106,985 / 1,733%
EB 2028 94,045 / 1,962%
EB 2029 95,101 / 2,223%
EB 2030 90,375 / 3,393%
EB 2033 90,423 / 2,657%
EB 2036 88,313 / 3,05%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 26. јануар 2022. године износи 3.469.692.063.731 динара
Обавештења

Државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину укључене на Prime Listing Београдске берзе - први трговачки дан 26.01.2022. године

25-01-2022

Дана 24.01.2022. године Београдска берза је донела Решења о укључењу дугорочних дужничких хартија од вредности на „Prime Listing“ регулисаног тржишта, тржишни сегмент „Prime Listing-Obveznice“ и то обвезница, емитованих ради измирења обавеза Републике Србије по основу обештећења за одузету имовину у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20).


Трговање укљученим државним обвезницама, сваке појединачне серије, организоваће се методом континуираног трговања, почев од првог берзанског састанка 26.01.2022. године, са карактеристикама трговања утврђеним правилима пословања и Решењима Београдске берзе.


Београдска берза је листирала серије петогодишњих, десетогодишњих и дванаестогодишњих обвезница:


1) обвезнице серије RES05А2023, RSMFRSD37112, са датумом доспећа 14. јануар 2023. године;

2) обвезнице серије RES05А2024, RSMFRSD28251, са датумом доспећа 14. јануар 2024. године;

3) обвезнице серије RES05А2025, RSMFRSD53291, са датумом доспећа 14. јануар 2025. године;

4) обвезнице серије RES05А2026, RSMFRSD94204, са датумом доспећа 14. јануар 2026. године;

5) обвезнице серије RES05А2027, RSMFRSD69818, са датумом доспећа 14. јануар 2027. године;

6) обвезнице серије RES10А2023, RSMFRSD39969, са датумом доспећа 14. јануар 2023. године;

7) обвезнице серије RES10А2024, RSMFRSD49505, са датумом доспећа 14. јануар 2024. године;

8) обвезнице серије RES10А2025, RSMFRSD12594, са датумом доспећа 14. јануар 2025. године;

9) обвезнице серије RES10А2026, RSMFRSD88255, са датумом доспећа 14. јануар 2026. године;

10) обвезнице серије RES10А2027, RSMFRSD43755, са датумом доспећа 14. јануар 2027. године;

11) обвезнице серије RES10А2028, RSMFRSD51469, са датумом доспећа 14. јануар 2028. године;

12) обвезнице серије RES10А2029, RSMFRSD19490, са датумом доспећа 14. јануар 2029. године;

13) обвезнице серије RES10А2030, RSMFRSD62821, са датумом доспећа 14. јануар 2030. године;

14) обвезнице серије RES10А2031, RSMFRSD70873, са датумом доспећа 14. јануар 2031. године;

15) обвезнице серије RES10А2032, RSMFRSD48796, са датумом доспећа 14. јануар 2032. године;

16) обвезнице серије RES12А2023, RSMFRSD18781, са датумом доспећа 14. јануар 2023. године;

17) обвезнице серије RES12А2024, RSMFRSD45636, са датумом доспећа 14. јануар 2024. године;

18) обвезнице серије RES12А2025, RSMFRSD48564, са датумом доспећа 14. јануар 2025. године;

19) обвезнице серије RES12А2026, RSMFRSD51378, са датумом доспећа 14. јануар 2026. године;

20) обвезнице серије RES12А2027, RSMFRSD49356, са датумом доспећа 14. јануар 2027. године;

21) обвезнице серије RES12А2028, RSMFRSD65345, са датумом доспећа 14. јануар 2028. године;

22) обвезнице серије RES12А2029, RSMFRSD17577, са датумом доспећа 14. јануар 2029. године;

23) обвезнице серије RES12А2030, RSMFRSD80039, са датумом доспећа 14. јануар 2030. године;

24) обвезнице серије RES12А2031, RSMFRSD51071, са датумом доспећа 14. јануар 2031. године;

25) обвезнице серије RES12А2032, RSMFRSD59744, са датумом доспећа 14. јануар 2032. године;

26) обвезнице серије RES12А2033, RSMFRSD83710, са датумом доспећа 14. јануар 2033. године;

27) обвезнице серије RES12А2034, RSMFRSD62441, са датумом доспећа 14. јануар 2034. године.


Податке о понуди, тражњи, обиму, ценама, промету и последњем трговачком дану наведених серија можете пратити на интернет страници Београдске берзе: https://www.belex.rs/


Емитоване државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину

17-01-2022

Дана 14. јануара 2022. године Република Србија је први пут емитовала државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, којима су регулисане обавезе Републике Србије у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20).


Укупан износ обештећења одузете имовине за емисије обвезница које се емитују у 2022. години утврђен је на основу Решења о обештећењу, које је донела Агенција за реституцију, а постала су правноснажна у периоду од 1. јула 2020. до 30. јуна 2021. године и износи ЕУР 69.452.452,20 а биће исплаћен емитовањем обвезница рочности пет, десет и дванаест године. Рочност обвезница дефинисана је чланом 35. Закона.


Обештећење по основу емитованих обвезница исплаћиваће се од 14. јануара 2023. године једном годишње, све до доспећа обвезнице зависно од њене рочности:


- петогодишње обвезнице (серије од RES05A2023 до RES05A2027), датум доспећа 14. јануар 2027. године;


- десетогодишњих обвезнице (серије од RES10A2023 до RES10A2032), датум доспећа 14. јануар 2032. године;


- дванаестогодишњих обвезнице (серије од RES12A2023 до RES12A2034), датум доспећа 14. јануар 2034. године.


Уколико датум доспећа серије или датум доспећа обвезнице падне у нерадан дан, исплата ће се обавити првог наредног радног дана.


Корисницима обештећења, по решењима Агенције за реституцију која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, а који су доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на власнички рачун код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХоВ), тако да стање и распоред обвезница по серијама одговарајуће емисије, могу да добију преко члана (овлашћене банке или инвестиционог друштва), који је отворио наведени рачун код ЦРХоВ.

Корисницима обештећења, који нису доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на привремени рачун код ЦРХоВ, па је неопходно да у што краћем року отворе одговарајуће рачуне преко члана ЦРХоВ (овлашћене банке или инвестиционог друштва), преузму и попуне Образац са сајта Агенције за реституцију http://www.restitucija.gov.rs/ и доставе тражене податке, како би били исплаћени.


Такође, Министарство финансија Републике Србије ће 31. марта 2022. године исплатити бившим власницима аконтацију у новцу, на основу решења о обештећењу која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, у износу од 10% од утврђеног износа обештећења по свим основама бившег власника. 

Вести

Република Србија на примарној аукцији продала емисију двогодишњих државних обвезница деноминованих у еврима у износу од 200 милиона евра

26-01-2022

Дана 26. јануара 2022. године одржана је аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, која доспева 28. јануара 2024. године. Обим аукције износио је 200.000.000,00 евра са купонском стопом од 0,75%.


Укупан обим тражње на аукцији износио је 251.546.000,00 евра. Реализовано је 200.000 комада државних обвезница, номиналне вредности 200.000.000,00 евра.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 0,75 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. јануара 2024. године. Исплата купона у износу од 0,75% вршиће се годишње и то сваког 28. јануара до датума доспећа.


Aукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржана је дана 18. јануара 2022. године

18-01-2022

Дана 18. јануара 2022. године одржана је прва аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 20. јануара 2024. године.

Обим аукције износио је 60.000.000.000,00 динара са купонском стопом од 2,75%, док је планирани обим продаје износио 10.000.000.000,00 динара.


Укупан обим тражње на аукцији износио је 10.121.350.000,00 динара. Реализовано је 992.135 комада државних обвезница, номиналне вредности 9.921.350.000,00 динара.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,75 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. јануара 2024. године. Исплата купона у износу од 2,75% вршиће се годишње и то сваког 20. јануара до датума доспећа.


Саопштење поводом календара аукција државних хартија од вредности Републике Србије за први квартал 2022. године

30-12-2021
На аукцијама за продају државних хартија од вредности на домаћем тржишту, Република Србија је у 2021. години продала укупно 148,3 милијарди динара обвезница деноминованих у динарима и 134,8 милиона евра обвезница деноминованих у еврима. Реализација на наведеним аукцијама износи 75,6% од укупно емитованих обвезница у 2021. години.

Након што је у фебруару 2021. године најављено, крајем јуна 2021. године динарске обвезнице Републике Србије укључене су у реномирани J.P. Morgan индекс државних обвезница земаља у развоју (GBI-EM Global Diversified Index). У индекс су укључене три динарске обвезнице са доспећем 11. јануара 2026. године (RSMFRSD89592), 6. фебруара 2028. године (RSMFRSD55940) и 20. августа 2032. године (RSMFRSD86176).

Током 2021. године, Република Србија емитовала је три обвезнице на међународном финансијском тржишту.
У марту 2021. године, Република Србија је емитовала обвезнице деноминоване у еврима са роком доспећа од 12 година у укупном износу од 1,0 милијарде евра, по купонској стопи од 1,65%.
У септембру 2021. године, емитоване су и две обвезнице деноминоване у еврима. Прва рочности 15 година у износу од 750 милиона евра, по купонској стопи од 2,05% и друга, „зелена обвезница“ рочности 7 година у износу од 1,0 милијарде евра, по купонској стопи од 1,00%.

Када је реч о издавању обвезница у првом кварталу 2022. године, планирана је емисија двогодишњих динарских обвезница у укупном номиналном износу од 60 милијарди динара по купонској стопи од 2,75%.

Такође, планиране су две емисије обвезница деноминоване у еврима, једна рочности две године, у износу од 200 милиона евра, по купонској стопи од 0,75%, и друга рочности двадесет пет година, у износу од 150 милиона евра, по купонској стопи од 2,30%.

/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned

Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг

Поп Лукина 7-9, Београд

Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055

uprava@javnidug.gov.rs