28.02.2013
Република Србија је испунила 37,3% од плана финансирања буџета за 2013. годину уз значајно смањење трошкова задуживања. У поређењу са трећим кварталом 2012. године приноси на динарске хартије од вредности су значајно смањени у зависности од рочности за 1,8 до 4,6 процентна поена.
Приноси на евро деноминоване хартије од вредности емитоване на домаћем тржишту за исти период су смањени за 2,2 процентна поена.
У фебруару 2013. године Република Србија је емитовала седмогодишњу еврообвезницу у износу од 1,5 милијарде долара. Овом емисијом Република Србија је остварила најнижу купонску стопу од изласка на међународно финансијско тржиште, и она је износила 4,875%.