16.03.2013

На дан 28.02.2013. године јавни дуг Републике Србије износио је 2.123,7 млрд динара (19,04 млрд евра). Током фебруара, Република Србија се додатно задужила кроз емисије хартија од вредности на домаћем тржишту у износу од 43,7 милијарди динара, од чега су хартије деноминоване у еврима износиле 5,4 милијарде динара. На међународном финансијском тржишту Републике Србија је емитовала седмогодишњу еврообвезницу у износу од 1,5 милијарди долара, са купоном од 4,875 одсто. 

У фебруару 2013. године, Република Србија је из буџетских средстава отплатила доспеле обавезе по основу јавног дуга  у укупном износу од 419 милиона евра (46,7 милијарди динара). Од тога је на име главнице доспелог дуга плаћено 354 милиона евра (39,5 милијарди динара), а по основу камата 65 милиона евра (7,2 милијарде динара). Највеће раздуживање извршено је на домаћем финансијском тржишту, с обзиром да је отплаћeно 315 милиона евра (35,1 милијарда динара)  главнице дуга по основу хартија од вредности. Поред тога, отплаћене су и обавезе према иностраним повериоцима у износу од 7,5 милиона евра (836,4 милиона динара), као и обавезе по основу датих гаранција у износу од 29,5  милиона евра (3,3 милијарде динара).

Учешће јавног дуга у бруто домаћем производу на крају фебруара 2013. године износило је 57,7 одсто. Министарство финансија и привреде је у складу са дугогодишњом методологијом за израчунавање овог показатеља за фебруар месец применило пројектовани бруто домаћи производ за 2013. годину у складу са Фискалном стратегијом. Кретање јавног дуга Републике Србије у периоду од децембра 2011. године до фебруара 2013. године, представљено је у табели.