15.07.2013
Јавни дуг Републике Србије смањен је у јуну месецу за 69,3 милиона евра, и износио је 18,9 милијарди евра. Главни допринос раздуживању Републике Србије током јуна месеца дале су отплата обавеза по основу хартија од вредности емитованих на домаћем финансијском тржишту у износу од 11,8 милијарде динара, као и отплата обавеза према домаћим пословним банкама у износу 2,9 милијарди динара. Учешће јавног дуга у бруто домаћем производу на крају јуна 2013. године износило је 57,4% одсто. До повећања учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу у односу на месец мај када је учешће било на нивоу од 56,3 одсто дошло је услед слабљења домаће валуте у односу на валуту евро.
Од почетка године Републике Србија је сервисирала обавезе по основу јавног дуга у укупном износу од 285,3 милијарде динара (2,55 милијарди евра) од чега на име главнице 241,5 милијарде динара (2,2 милијарде евра). Највеће раздуживање током првих шест месеци извршено је на домаћем финансијском тржишту, где је отплаћено 178,1 милијарде динара (1,6 милијарде евра) дуга по основу доспелих државних хартија од вредности, док су трошкови камата по основу доспелих државних хартија од вредности на домаћем тржишту плаћени у укупном износу од 24,0 милијарди динара (214 милиона евра).
Обавезе према иностраним повериоцима плаћене су у износу од 66,2 милијарде динара (592 милиона евра), од чега на име главнице 49,4 милијарди динара (441 милиона евра). Најзначајнија ставка раздуживања Републике Србије на међународном финансијском тржишту представља превремена отплата дела обавеза према Лондонском клубу поверилаца у износу од 36,8 милијарди динара (436 милиона америчких долара). Република Србија је платила обавезе по основу доспећа купона емитованих еврообвезница Републике на међународном тржишту у укупном износу од 8,0 милијарди динара (71,7 милиона евра). У посматраном периоду измирене су обавезе по основу датих гаранција у укупном износу од 9,9 милијарди динара (89 милиона евра), од чега на име главнице 8,2 милијарди динара (74 милиона евра).
У циљу финансирања доспелих обавеза Република Србија је током јуна остварила примања по основу емитованих хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту у износу од 14,5 милијарди динара (129,1 милиона евра).