11.09.2013
Јавни дуг Републике Србије повећан је у августу месецу за 73,2 милиона евра, и износио је 19,15 милијарди евра. Учешће јавног дуга у бруто домаћем производу на крају јула 2013. године износило је 58,3% одсто.
Од почетка године Републике Србија је сервисирала обавезе по основу јавног дуга у укупном износу од 344,2 милијарде динара (3,1 милијарду евра) од чега на име главнице 288,0 милијарди динара (2,6 милијарде евра). Највеће раздуживање током првих осам месеци извршено је на домаћем финансијском тржишту, где је отплаћено 224,2 милијарде динара (2,0 милијарди евра) дуга по основу доспелих државних хартија од вредности, док су трошкови камата по основу доспелих државних хартија од вредности на домаћем тржишту плаћени у укупном износу од 29,4 милијарду динара (261,4 милиона евра).
Обавезе према иностраним повериоцима плаћене су у износу од 72,9 милијарди динара (649 милиона евра), од чега на име главнице 51,9 милијарди динара (462 милиона евра) Најзначајнија ставка раздуживања Републике Србије на међународном финансијском тржишту представља превремена отплата дела обавеза према Лондонском клубу поверилаца у износу од 36,8 милијарди динара (436 милиона америчких долара). Република Србија је платила обавезе по основу доспећа купона емитованих еврообвезница Републике на међународном тржишту у укупном износу од 11,2 милијарди динара (128,75 милиона долара). У посматраном периоду измирене су обавезе по основу датих гаранција у укупном износу од 16,0 милијарди динара (142 милиона евра), од чега на име главнице 12,0 милијарди динара (106 милиона евра).
У циљу финансирања доспелих обавеза Република Србија је током августа остварила примања по основу емитованих хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту у износу од 21,2 милијарду динара (188,8 милиона евра).