16.10.2013
Јавни дуг Републике Србије смањен је у септембру месецу за 76 милиона евра, и износио је 19,07 милијарди евра. Учешће јавног дуга у бруто домаћем производу на крају септембра 2013. године износило је 58,1% одсто.
Од почетка године Републике Србија је сервисирала обавезе по основу јавног дуга у укупном износу од 382,0 милијарде динара (3,4 милијарде евра) од чега на име главнице 312,3 милијарде динара (2,8 милијарди евра). Највеће раздуживање током првих девет месеци извршено је на домаћем финансијском тржишту, где је отплаћено 214,1 милијарду динара (1,9 милијарди евра) дуга по основу доспелих државних хартија од вредности, док су трошкови камата по основу доспелих државних хартија од вредности на домаћем тржишту плаћени у укупном износу од 32,8 милијарди динара (0,3 милијарде евра). Обавезе према иностраним повериоцима плаћене су у износу од 88,4 милијарди динара (0,8 милијарди евра), од чега на име главнице 57,9 милијарди динара (0,5 милијарди евра) Најзначајнија ставка раздуживања Републике Србије на међународном финансијском тржишту представља превремена отплата дела обавеза према Лондонском клубу поверилаца у износу од 36,8 милијарди динара (436 милиона америчких долара). Република Србија је платила обавезе по основу доспећа купона емитованих еврообвезница Републике на међународном тржишту у укупном износу од 17,3 милијарде динара (201,25 милиона долара). У посматраном периоду измирене су обавезе по основу датих гаранција у укупном износу од 17,2 милијарде динара (152,3 милиона евра), од чега на име главнице 12,7 милијарди динара (112,4 милиона евра), док су трошкови камата плаћени у укупном износу од 4,5 милијарди динара (39,9 милиона евра).
У циљу финансирања доспелих обавеза Република Србија је током септембра остварила примања по основу емитованих хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту у износу од 21,1 милијарду динара (187 милиона евра).