16.12.2013
Јавни дуг Републике Србије повећан је у новембру месецу за 207 милиона евра, и износио је 19,5 милијарди евра. Учешће јавног дуга у бруто домаћем производу на крају новембра 2013. године износило је 59,1% одсто.
Од почетка године Републике Србија је сервисирала обавезе по основу јавног дуга у укупном износу од 463,9 милијарду динара (4,1 милијарди евра) од чега на име главнице 380,0 милијарди динара (3,4 милијарде евра). Највеће раздуживање током првих једанаест месеци извршено је на домаћем финансијском тржишту, где је отплаћено 229,0 милијарди динара (2,0 милијарди евра) дуга по основу доспелих државних хартија од вредности, док су трошкови камата по основу доспелих државних хартија од вредности на домаћем тржишту плаћени у укупном износу од 38,7 милијарди динара (0,3 милијарде евра). Обавезе према иностраним повериоцима плаћене су у износу од 96,0 милијарде динара (0,8 милијарди евра), од чега на име главнице 61,5 милијарди динара (0,5 милијарди евра) Најзначајнија ставка раздуживања Републике Србије на међународном финансијском тржишту представља превремена отплата дела обавеза према Лондонском клубу поверилаца у износу од 36,8 милијарди динара (436 милиона америчких долара). Република Србија је платила обавезе по основу доспећа купона емитованих еврообвезница Републике на међународном тржишту у укупном износу од 19,0 милијарди динара (221 милион долара). У посматраном периоду измирене су обавезе по основу датих гаранција у укупном износу од 27,4 милијарде динара (242,8 милиона евра), од чега на име главнице 21,5 милијарди динара (190,2 милиона евра), док су трошкови камата плаћени у укупном износу од 5,9 милијарди динара (52,6 милиона евра).
У циљу финансирања доспелих обавеза Република Србија је током новембра остварила примања по основу емитованих хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту у износу од 46,6 милијарди динара (412,3 милиона евра).