11.02.2015
На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 11. фебруара 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 7.768.190.000 динара, односно 77,68 одсто обима емисије. Реализовано је 730.099 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 7.300.990.000 динара, што представља 73,01 одсто обима емисије.
Током ове недеље доспеће државних обвезница исте оригиналне рочности као данашња емисија износило је 7.665.950.000 динара, па је стога смањено стање јавног дуга по основу државних хартија од вредности рочности до две године за 364.960.000 динара, што је у складу са Фискалном стратегијом, односно Стратегијом управљања јавним дугом за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.
Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 1,45 одсто на годишњем нивоу, а доспећа ануитета су 13. фебруар 2016. годиен и 13. фебруар 2017. године.