14.04.2015
На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 14. априла 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 10.850.000.000 динара, односно 108,50 одсто обима емисије. Реализовано је 930.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 9.300.000.000 динара, што представља 93,00 одсто обима аукције.
Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих државних хартија од вредности, које доспевају у априлу 2015. године.
Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 1,19 одсто на годишњем нивоу, а доспећа ануитета су 16. април 2016. године и 16. април 2017. године.
Фиксна маргина по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,15 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване марта 2015. године.