10.09.2015
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 23. априла 2015. године, а поново отворене 10. септембра 2015. године, понуђени обим аукције износио је 38.893.240.000 динара, са намером да се прода до 25.000.000.000 динара, у складу са саопштењем од 18. августа 2015. године
.
Укупан обим тражње износио је 38.339.980.000 динара. Реализовано је 2.348.611 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 23.486.110.000 динара.
 
Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у септембру 2015. године.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 6,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. априла 2018. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 27. април.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 1,64 процентних поена у односу на претходну аукцију хартије од вредности исте рочности емитоване априла 2015. године.