04.12.2015
Реотварањем емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 28. јула 2015. године, а поново отворене 4. децембра 2015. године, понуђен обим аукције износио је 23.235.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 43.076.000 евра, односно 185,39 одсто обима аукције. Реализовано је 23.235 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 23.235.000 евра, што представља 100,00 одсто обима аукције.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,40 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 30. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,10 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јула 2015. године.

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих државних обвезница и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у децембру 2015. године.