18.12.2015

У првом кварталу 2016. године по први пут је планирано емитовање трогодишње државне бенчмарк обвезнице у износу од 110 милијарди динара. Емитовање обвезнице у наведеном износу представља један од услова за укључивање државних хартија Републике Србије у глобалне индексе државних обвезница ( Local Currency Government Bond Emerging Market Index). Емисијама дугорочних државних хартија од вредности у овом обиму повећаће се вредност трговања на секундарном тржишту и тиме створити простор за додатно смањење трошкова задуживања у средњем року. План је да се ова емисија трогодишње бенчмарк обвезнице више пута реотвори током године, при чему би се најава о реотварању објавила најмање две недеље пре аукције, док би се најмање недељу дана пре сваке аукције најавио максимални износ који се на тој аукцији планира продати.

Планирана емисија је у складу са Стратегијом управљања јавним дугом за наредни средњорочни период, чиме би се наставило са развојем домаћег тржишта државних хартија од вредности.