11.02.2016
На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 11. фебруара 2016. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 17.060.000.000 динара, односно 170,60 одсто обима емисије. Реализовано је 995.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 9.995.000.000 динара, што представља 99,50 одсто обима аукције.
Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 0,45 одсто на годишњем нивоу, а доспећа ануитета су 17. фебруар 2017. године и 17. фебруар 2018. године.
Фиксна маргина по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,12 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване октобра 2015. године.
Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, биће искоришћено за финансирање обавеза, које доспевају по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности.