13.06.2016
Реотварањем емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 28. јануара 2016. године, а поново отворене 13. јуна 2016. године, понуђени обим аукције износио је 6.709.390.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 14.556.440.000 динара. Реализовано је 641.893 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 6.418.930.000 динара.
 
Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у јуну 2016. године.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,30 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 1. фебруара 2018. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 1. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,65 процентних поена у односу на претходну аукцију одржану марта 2016. године.