21.06.2016
Реотварањем емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 9. јуна 2016. године, а поново отворене 21. јуна 2016. године, понуђени обим аукције износио је 64.890.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 39.770.000 евра. Реализовано је 34.770 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 34.770.000 евра.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,18 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. јуна 2018. године. Датум доспећа купона (1,18% годишње) је 13. јун. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, једнака је стопи на претходној аукција хартија од вредности исте рочности.
 
Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јуну 2016. године.