24.06.2016
Укупан обим тражње износио је 8.358.030.000 динара. Реализовано је 655.803 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 6.558.030.000 динара.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,37 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. фебруара 2019. године. Датум доспећа купона (6,00% годишње) је 22. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на претходну аукцију одржану 28. априла 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности.