25.10.2016
Реотварањем емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 19. јула 2016. године, а поново отворене 25. октобра 2016. године, планирана је продаја у износу до 25.000.000.000, а у складу са саопштењем од 29. септембра 2016. године.

Укупан обим тражње износио је 33.045.410.000 динара. Реализовано је 2.343.617 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 23.436.170.000 динара.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,64 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. јула 2023. године. Датум доспећа купона (5,75% годишње) је 21. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса по којој су продате данашње државне обвезнице, нижа је за 0,34 процентна поена у односу на претходну аукцију државних хартија од вредности исте рочности емитованих јула 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих државних хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у октобру 2016.