21.02.2017
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 21. фебруара 2017. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 131.341.000 евра. Реализовано је 98.420 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 98.420.000 евра.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 2,69 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. фебруара 2022. године. Датум доспећа купона (2,50% годишње) је 23. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа. 

Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,21 процентни поен у односу на емисију хартија од вредности исте рочности емитованих 08. септембра 2016. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у фебруару 2017. године.