17.03.2017

Агенција за оцену кредитног рејтинга Moody’s повећала је кредитни рејтинг Републике Србије са B1 на Ba3 уз стабилне изгледе за даље унапређење кредитног рејтинга. 

Основни разлози побољшања кредитног рејтинга Републике Србије су успешно спровођење програма фискалне консолидације што је омогућило смањење  учешћа јавног дуга у БДП и спровођење структурних реформи које су повећале способност српске привреде да одговори на шокове и убрзале економски раст.

Агенција наводи да су се позитивни фискални трендови одразили на дефицит опште државе који је у 2016. години износио 1,4% БДП, далеко испод циља од 4% БДП, како је првобитно планирано Законом о буџету за 2016. годину. Република Србија је забележила реалан привредни раст од 2,8% у 2016. години, што представља највишу стопу раста у протеклих  осам година. Према очекивању рејтинг агенције Moody’s, позитивни трендови наставиће се и у 2017. и 2018. години, када се очекују реалне стопе привредног раста од 3,0% и 3,3% респективно.

Ова рејтинг агенција истиче успешну фискалну консолидацију као један од главних фактора који су утицали на побољшање кредитног рејтинга. По први пут од 2005. године остварен је буџетски суфицит, смањен вишегодишњи притисак на раст рациа јавни дуг-БДП који је на крају 2016. године износио 74,0% БДП. На боље извршење буџета утицао је и раст у наплати прихода. Учешће прихода опште државе у БДП у 2016. години порасло је на 44%, што представља највиши ниво од 2007. године и уједно је изнад просека групе земаља са истим кредитним рејтингом.

Јака приврженост Владе Републике Србије даљем спровођењу реформи, раст извоза, успешно одржавање ценовне и финансијске стабилности од стране Народне банке Србије и отварање нових поглавља у преговорима са Европском унијом били су такође битни чиниоци у доношењу позитивне одлуке рејтинг агенције Moody’s у вези са унапређењем кредитног рејтинга Републике Србије.