21.03.2017
Реотварањем емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 10. јануара 2017. године, а поново отворене 21. марта 2017. године, понуђени обим аукције износио је 4.067.470.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 5.887.220.000 динара. Реализовано је 406.747 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 4.064.470.000 динара.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,65 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јануара 2019. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 12. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,09 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 13. фебруара 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у марту 2017. године.