11.04.2017
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 03. априла 2017. године, а поново отворене 11. априла 2017. године, планиран обим продаје износио је 15.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 16.259.700.000 динара. Реализовано је 1.450.970 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 14.509.700.000 динара.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. априла 2020. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 5. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 3. априла 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у априлу 2017. године.