24.04.2017
На реотварању емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 11. јануара 2017. године, а поново отворене 24. априла 2017. године, понуђени обим аукције износио је 42.072.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 55.183.000 евра. Реализовано је 42.072 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 42.072.000 евра.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,89 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. јануара 2020. године. Датум доспећа купона (2,00% годишње) је 13. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је непромењена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 11. јануара 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у априлу 2017. године.