17.05.2017
Реотварањем емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 19. јула 2016. године, а поново отворене 17. маја 2017. године, укупан обим тражње износио је 21.701.810.000 динара. Реализовано је 2.090.181 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 20.901.810.000 динара.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. јула 2023. године. Датум доспећа купона (5,75% годишње) је 21. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 23. фебруара 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и осталих обавеза по основу јавног дуга које доспевају у мају и јуну 2017. године.