13.06.2017
Реотварањем емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 16. маја 2017. године, а поново отворене 13. јуна 2017. године, понуђени обим аукције износио је 14.013.230.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 7.325.200.000 динара. Реализовано је 722.520 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 7.225.200.000 динара.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,65 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. маја 2019. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 18. мај. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је непромењена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 16. маја 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јуну 2017. године.