16.06.2017

Агенција за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor's задржала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу BB-, уз позитивне изгледе за унапређење кредитног рејтинга. 

Агенција процењује да ће БДП наставити да расте  у периоду од 2017. до 2019. године, и да ће раст бити заснован пре свега на приливу страних директних инвестиција и већој приватној потрошњи која ће бити подстакнута растом запослености, зарада и стабилном приливу дознака.

Standard and Poor's прогнозира просечан фискални дефицит на нивоу од око 1,9% за период 2017-2020. године, с тим да ће структурна побољшања захтевати дубље реформе јавног сектора и даље реструктурирање јавних предузећа.

Потврда оцене кредитног рејтинга Републике Србије од стране агенције Standard and Poor's, одраз је процене да ће Влада Републике Србије наставити са спровођењем програма фискалних и структурних реформи, а унапређење кредитног рејтинга ће бити могуће уколико се настави успешна примена фискалне консолидације.

Агенција Standard and Poor's сматра да успешно завршене ревизије аранжмана са Међународним монетарним фондом доприносе очувању поверења инвеститора у Републику Србију. Такође, уочава се и позитиван тренд у спољној трговини. Агенција процењује да ће дефицит текућег рачуна платног биланса, који је у периоду од 2011. до 2014. године у просеку износио 8,3% БДП, бити у просеку на нивоу од 4% у периоду од 2017. до 2020. године, чему ће највише допринети постојећа страна улагања у произвођачке делатности, као и побољшање конкурентности у произвођачком сектору и сектору услуга.

Поред смањења дефицита текућег рачуна, рејтинг агенција Standard and Poor's очекује побољшање и у структури спољног дуга и да ће нето прилив директних страних инвестиција у потпуности покрити дефицит текућег рачуна платног биланса у наредном периоду.